Do jakiego sądu należy wnieść pozew o odfrankowienie kredytu frankowego?

Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 7 listopada 2019 r., znacznie ułatwi pozywanie banków w sprawach frankowych. Kredytobiorca będzie bowiem mógł wnieść pozew o odfrankowienie lub unieważnienie kredytu we frankach szwajcarskich do sądu właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

Pozew w sprawie frankowej a właściwość miejscowa sądu do dnia 7 listopada 2019 r.

Do dnia 7 listopada 2019 r. pozwanie banku w sprawie frankowej wiązało się z dość dużą niepewności co do właściwości miejscowej sądu, a więc do jakiego sądu powinniśmy wnieść pozew i w jakim sądzie finalnie sprawa będzie się toczyć.

Były bowiem dwie możliwości:

1) właściwość sądu była ustalana zgodnie z miejscem zawarcia umowy – czyli oddziałem banku, w którym podpisywaliśmy umowę o kredyt frankowy;

2) jeżeli po wniesieniu pozwu bank podniósł skutecznie tzw. zarzut niewłaściwości miejscowej sądu, pozew był przekazywany do sądu właściwego dla siedziby banku.   

Zdecydowana większość sprawa toczyła się zatem w Warszawie, gdzie mają swoje siedziby prawie wszystkie banki, w szczególności: mBank S.A., PKO BP S.A., Bank Millennium S.A. czy Raiffeisen Bank Polska S.A.

Właściwość miejscowa sądu w sprawie frankowej od dnia 7 listopada 2019 r.  

Dnia 7 listopada 2019 r. wszedł w życie art. 372 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym:

§ 1. Powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także do powództwa przeciwko bankowi hipotecznemu lub jego następcy prawnemu o roszczenie wynikające z czynności banku hipotecznego”.

Powyższe oznacza, że frankowicz będzie mógł wnieść pozew o odfrankowienie lub unieważnienie umowy kredytu frankowego do sądu, który jest właściwy dla jego miejsca zamieszkania, a nie siedziby banku, co często wiązało się z koniecznością dojazdów na rozprawy i dodatkowymi kosztami.    

Właściwość miejscową sądów można sprawdzić na stronie danego sądu lub w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Wprowadzone rozwiązanie należy ocenić pozytywnie, ponieważ jest ono nie tylko korzystne dla kredytobiorców, którzy zamierzają pozwać bank, ale powinno odciążyć sądy warszawskie od spraw frankowych, co  przyczyni się do przyspieszenia rozpoznawania tych spraw.

Jeśli zastanawiasz się, czy i jak wnieść pozew w sprawie frankowej, zapraszam do skorzystania z mojej pomocy.  

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.