Bank BPH S.A. (dawny GE Money Bank S.A.) – odfrankowienie, unieważnienie umowy

Jesteś jednym z tysięcy Polaków, którzy swego czasu zapożyczyli się we frankach szwajcarskich?

Jeżeli w Twojej umowie znajdują się poniższe zapisy, istnieje bardzo duża szansa na jej unieważnienie bądź „odfrankowienie” i odzyskanie nadpłaconych pieniędzy (numeracja w Twojej umowie może być inna). Pamiętaj, że ocena Twoich szans na wygraną w sądzie wymaga każdorazowo szczegółowej analizy dokumentacji (umowy, regulaminu oraz zawartych aneksów).

Postanowienia abuzywne dotyczą zasad ustalania wysokości salda kredytu oraz wysokości poszczególnych rat kredytu w oparciu o kursy waluty obcej CHF, a także tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i mają następującą treść:

W dniu wypłaty saldo jest wyrażone w walucie do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty, do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., opisanej szczegółowo w § 17, następnie saldo walutowe przeliczane jest dziennie na złote polskie według kursu sprzedaży waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., opisanej szczegółowo w § 17” – § 1 ust. 1 zd. 3 Umowy;

Z tytułu przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika obciążenia Nieruchomości Kredytem, Kredytobiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości **************** złotych polskich za okres pierwszych trzech lat istnienia ochrony ubezpieczeniowej. Kwota ta zostanie uiszczona najpóźniej przed wypłatą Kredytu na rachunek Banku o numerze ************************** prowadzony przez GE Money Bank S.A. W następnych latach, za każde trzy lata ochrony ubezpieczeniowej, opłata manipulacyjna będzie wynosiła 3,6% różnicy pomiędzy kwotą pozostającego do spłaty salda zadłużenia z tytułu kredytu, określoną na ostatni dzień mijającego 3-letniego okresu kredytowania, a 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem tegoż kredytu. Opłata manipulacyjna będzie doliczana do salda kredytu raz na trzy lata w Terminie Płatności odpowiadającym terminowi płatności pierwszej Raty po każdym kolejnym trzyletnim okresie kredytowania, przy czym pierwszy trzyletni okres liczony jest od dnia wypłaty przez Bank kredytu lub pierwszej transzy kredytu. Obowiązek zapłaty opłaty manipulacyjnej ustaje, gdy w dacie płatności opłaty manipulacyjnej saldo zadłużenia obniży się do kwoty niższej lub równej kwocie ********************** złotych polskich” – § 2 ust. 4 Umowy;

Każdorazowo wypłacana kwota złotych polskich, zostanie przeliczona na walutę, do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podane w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank” – § 7 ust. 2 zd. 3 Umowy;

Rozliczenie każdej wpłaty dokonanej przez Kredytobiorcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty do której jest indeksowany Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. obowiązującego w dniu wpływu środków do Banku” – § 10 ust. 6 zd. 1 Umowy;

1. Do rozliczania transakcji wypłat i spłat Kredytów stosowane są odpowiednio kursy kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku obowiązujące w dniu dokonania transakcji. 2. Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna. 3. Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży. 4. Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Bank S.A. 5. Obowiązujące w danym dniu roboczym kursy kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku określane są przez Bank po godz. 15.00 poprzedniego dnia roboczego i wywieszane są w siedzibie Banku oraz publikowane na stronie internetowej GE Money Banku S.A. (www.gemoneybank.pl)” – § 17 Umowy.

Do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone wpisana została klauzula wobec Banku BPH Spółka Akcyjna, która jest tożsama z zapisami dotyczącymi ustalania wysokości rat spłaty kredytu:

Klauzula nr 5622 (wpisana wobec Banku BPH Spółka Akcyjna)

Na podstawie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie sygn. akt XVII AmC 5344/11, do rejestru wzorców umowy uznanych za niedozwolone wpisana została klauzula:

„Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr 1 do Umowy – kalendarzu spłat na rachunek Banku nr: (decyduje data wpływu na rachunek Banku), które będą zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty
i prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu GE Money Banku S.A. (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NB,B powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na tynku walutowym”

– wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 3 sierpnia 2012 r., sygn. akt XVII Amc 5344/11.

Jak będzie wyglądać nasza współpraca?

Przesłanie skanów/zdjęć umowy wraz z załącznikami

Analiza przesłanych dokumentów przez radcę prawnego

Przygotowanie opinii prawnej

Podstawowe informacje dotyczącej Twojej umowy

Pozytywna weryfikacji prawna

Przygotowanie wniosku celem wydania przez bank zaświadczenia przedstawiającego historię spłaty kredytu

Wyliczenie wysokości nadpłaconych pieniędzy

Przedstawienie szacunkowych korzyści oraz kosztów postępowania

Przedstawienie indywidualnej oferty obsługi prawnej

Przejrzyste warunki współpracy

Podpisanie z Kancelarią umowy

Przystąpienie przez Kancelarię do czynność prawnych

Przygotowanie wezwania do zapłaty

Próba polubownego rozwiązania sporu

Przygotowanie i wysłanie do sądu kompletnego pozwu

Ustalenie sygnatury nadanej przez sąd rozpoznający sprawę

Masz pytania? Wątpliwości? Napisz!

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 5 files.
Dozwolone formaty plików: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, odt. Możliwość załączenia do 5 plików.

Korzystając z formularza kontaktowego przekazujesz swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Informuję, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Michał Śląski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Michał Śląski. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ochronie Twoich danych osobowych, zapraszam do zapoznania się z Polityką prywatności.