CREDIT AGRICOLE BP S.A. (dawniej LUKAS Bank Spółka Akcyjna) – umowa kredytu – odfrankowienie, unieważnienie umowy

Jesteś jednym z tysięcy Polaków, którzy swego czasu zapożyczyli się we frankach szwajcarskich?

Jeżeli w Twojej umowie znajdują się poniższe zapisy, istnieje bardzo duża szansa na jej unieważnienie bądź „odfrankowienie” i odzyskanie nadpłaconych pieniędzy (numeracja w Twojej umowie może być inna). Pamiętaj, że ocena Twoich szans na wygraną w sądzie wymaga każdorazowo szczegółowej analizy dokumentacji (umowy, regulaminu oraz zawartych aneksów).

Postanowienia abuzywne dotyczą zasad ustalania wysokości salda kredytu oraz wysokości poszczególnych rat kredytu w oparciu o kursy waluty obcej CHF, znajdują się w umowie oraz Regulaminie udzielania kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych w LUKAS Banku SA i mają następującą treść:

Bank udziela Kredytobiorcy kredytu mieszkaniowego w kwocie *********************** CHF (…)” – § 1 ust. 1 Umowy;

(…) co stanowi kwotę ******************* CHF przeliczoną według kursu kupna dewiz z dnia ****************** r. (…)” – § 4 ust. 1 Umowy;

Kredyt zostanie wypłacony w złotych polskich po przeliczeniu kwoty określonej w § 1 według kursu kupna dewiz, obowiązującego w Tabeli kursów walut w LUKAS Banku w dniu uruchomienia każdej z kolejnych transz (…).” – § 4 ust. 3 zd 1 Umowy;

Wypłata kredytu następuje w złotych polskich według kursu kupna dewiz obowiązującego w dniu wypłaty kredytu według Tabeli kursów walut” – § 31 ust. 1 zd. 1 Regulaminu;

Spłata kredytu oraz prowizji dokonywana jest w złotych polskich jako równowartość wymagalnej kwoty spłaty wyrażonej w walucie obcej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży dewiz określonego w Tabeli kursów walut obowiązującej w dniu wpływu środków na rachunek techniczny Klienta” – § 31 ust. 2 Regulaminu.

Jak będzie wyglądać nasza współpraca?

Przesłanie skanów/zdjęć umowy wraz z załącznikami

Analiza przesłanych dokumentów przez radcę prawnego

Przygotowanie opinii prawnej

Podstawowe informacje dotyczącej Twojej umowy

Pozytywna weryfikacji prawna

Przygotowanie wniosku celem wydania przez bank zaświadczenia przedstawiającego historię spłaty kredytu

Wyliczenie wysokości nadpłaconych pieniędzy

Przedstawienie szacunkowych korzyści oraz kosztów postępowania

Przedstawienie indywidualnej oferty obsługi prawnej

Przejrzyste warunki współpracy

Podpisanie z Kancelarią umowy

Przystąpienie przez Kancelarię do czynność prawnych

Przygotowanie wezwania do zapłaty

Próba polubownego rozwiązania sporu

Przygotowanie i wysłanie do sądu kompletnego pozwu

Ustalenie sygnatury nadanej przez sąd rozpoznający sprawę

Masz pytania? Wątpliwości? Napisz!

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 5 files.
Dozwolone formaty plików: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, odt. Możliwość załączenia do 5 plików.

Korzystając z formularza kontaktowego przekazujesz swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Informuję, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Michał Śląski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Michał Śląski. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ochronie Twoich danych osobowych, zapraszam do zapoznania się z Polityką prywatności.