mBank S.A. (dawniej: BRE Bank S.A., MultiBank S.A) – odfrankowienie, unieważnienie umowy

- umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF - umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF

Jeżeli w Twojej umowie znajdują się poniższe zapisy, istnieje bardzo duża szansa na jej unieważnienie bądź „odfrankowienie” i odzyskanie nadpłaconych pieniędzy (numeracja w Twojej umowie może być inna). Pamiętaj, że ocena Twoich szans na wygraną w sądzie wymaga każdorazowo szczegółowej analizy dokumentacji (umowy, regulaminu oraz zawartych aneksów).

Postanowienia abuzywne dotyczą zasad ustalania wysokości salda kredytu oraz wysokości poszczególnych rat kredytu w oparciu o kursy waluty obcej CHF, a także tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i mają następującą treść:

3. Waluta waloryzacji Kredytu: CHF. 3A. Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia **************** według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi ******************. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie” – § 1 ust. 3 – 3A Umowy;

Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj. ************** zł oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w § 6 bez odrębnej dyspozycji” – § 3 ust. 3 zd. 2 Umowy;

mBank udziela Kredytobiorcy na Jego wniosek, Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1, zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. Kwota Kredytu wyrażona w CHF walucie jest określona na podstawie kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia kredytu” – § 7 ust. 1 Umowy;

Raty kapitałowo – odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50” – § 11 ust. 4 Umowy.

Do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone wpisane zostały klauzule stosowane przez mBank Spółka Akcyjna (dawniej BRE Bank Spółka Akcyjna) w części dotyczącej zasad ustalania wysokości rat kapitałowo-odsetkowych oraz w przedmiocie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego:

Klauzula nr 5743 (wpisana wobec BRE Banku Spółka Akcyjna)

Na podstawie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z dnia 27 grudnia 2010 r., w sprawie XVII AmC 1531/09 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 2013 r., w sprawie VI ACa 441/13, do rejestru wzorców umowy uznanych za niedozwolone wpisana została klauzula:

„Raty kapitałowo-odsetkowe oraz odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej (…), obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”

Klauzula nr 6068 (wpisana wobec BRE Banku Spółka Akcyjna)

Na podstawie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z dnia 24 sierpnia 2012 r., w sprawie XVII AmC 2600/11 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2013 r., w sprawie VI ACa 1521/12, do rejestru wzorców umowy uznanych za niedozwolone wpisana została klauzula:

„Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj. […] oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w par. 6 bez odrębnej dyspozycji”

Jak będzie wyglądać nasza współpraca?

Przesłanie skanów/zdjęć umowy wraz z załącznikami

Analiza przesłanych dokumentów przez radcę prawnego

Przygotowanie opinii prawnej

Podstawowe informacje dotyczącej Twojej umowy

Pozytywna weryfikacji prawna

Przygotowanie wniosku celem wydania przez bank zaświadczenia przedstawiającego historię spłaty kredytu

Wyliczenie wysokości nadpłaconych pieniędzy

Przedstawienie szacunkowych korzyści oraz kosztów postępowania

Przedstawienie indywidualnej oferty obsługi prawnej

Przejrzyste warunki współpracy

Podpisanie z Kancelarią umowy

Przystąpienie przez Kancelarię do czynność prawnych

Przygotowanie wezwania do zapłaty

Próba polubownego rozwiązania sporu

Przygotowanie i wysłanie do sądu kompletnego pozwu

Ustalenie sygnatury nadanej przez sąd rozpoznający sprawę

Masz pytania? Wątpliwości? Napisz!

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 5 files.
Dozwolone formaty plików: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, odt. Możliwość załączenia do 5 plików.

Korzystając z formularza kontaktowego przekazujesz swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Informuję, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Michał Śląski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Michał Śląski. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ochronie Twoich danych osobowych, zapraszam do zapoznania się z Polityką prywatności.