Raiffeisen Bank International AG (dawny: Raiffeisen Bank Polska S.A.) umowa kredytu mieszkaniowego – odfrankowienie, unieważnienie umowy

Jesteś jednym z tysięcy Polaków, którzy swego czasu zapożyczyli się we frankach szwajcarskich?

Jeżeli w Twojej umowie znajdują się poniższe zapisy, istnieje bardzo duża szansa na jej unieważnienie bądź „odfrankowienie” i odzyskanie nadpłaconych pieniędzy (numeracja w Twojej umowie może być inna). Pamiętaj, że ocena Twoich szans na wygraną w sądzie wymaga każdorazowo szczegółowej analizy dokumentacji (umowy, regulaminu oraz zawartych aneksów).

Postanowienia abuzywne dotyczą zasad ustalania wysokości salda kredytu, wysokości poszczególnych rat kredytu w oparciu o kursy waluty obcej CHF oraz tzw. klauzuli zmiennego oprocentowania, znajdują się w umowie oraz Regulaminie kredytu mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna i mają następującą treść:

W przypadku Kredytu udzielonego w walucie CHF/EUR/USD kwota Kredytu zostanie wypłacona w złotych wg kursu kupna danej waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu Uruchomienia Kredytu/Transzy Kredytu Tabelą Kursów walut dla produktów hipotecznych w RAIFFEISEN Bank Polska Spółka Akcyjna” – § 2 ust. 1 Umowy;

W przypadku Kredytu udzielonego w walucie CHF/EUR/USD kapitał, odsetki oraz inne zobowiązania z tytułu Kredytu, poza wymienionymi w § 3 ust. 1 Umowy wyrażone w walucie obcej spłacane będą w złotych jako równowartość kwoty podanej (w walucie) przeliczonej: 1) wg kursu sprzedaży waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu spłaty zobowiązania określonym w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Tabelą kursów walut dla produktów hipotecznych w RAIFFEISEN Bank Polska S.A. (…)”§ 10 ust. 4 pkt 1 Umowy;

Zmiana stopy procentowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, nie stanowi zmiany warunków Umowy Kredytu i może nastąpić w przypadku: 2) Kredytu udzielonego w CHF/EUR/USD: a) zmiany stopy referencyjne określonej dla danej waluty lub b) zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub w krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest walutą kredytu, c) nałożenia na Bank, przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, obowiązku tworzenia/odprowadzania/utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów lub opłat wynikających z udzielenia przez Bank kredytu” – § 9 ust. 2 pkt 2 Umowy;

Tabela Kursów – pierwsza ogłoszona w danym dniu Tabela kursów dewiz dla produktów hipotecznych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna” – § 2 pkt 21 Regulaminu;

Dla Kredytu udzielonego w walucie obcej – CHF, EUR lub USD Bank stosuje następujące kursy walut: 1) dla uruchomienia Kredytu – kurs kupna danej waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia Kredytu Tabelą Kursów; 2) dla spłaty zobowiązań z tytułu Kredytu (kapitał i odsetki) – kurs sprzedaży danej waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu spłaty zobowiązania Tabelą kursów (…)” – § 7 ust. 3 Regulaminu;

Zmiana stopy procentowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, nie stanowi zmiany warunków Umowy Kredytu i może nastąpić w przypadku: 2) Kredytu udzielonego w CHF/EUR/USD: a) zmiany stopy referencyjne określonej dla danej waluty ustalanej przez Bank na podstawie parametrów rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub w krajach z zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest walutą Kredytu, o co najmniej 0,01 punktu procentowego, lub b) zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub w krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest walutą kredytu, c) nałożenia na Bank, przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, obowiązku tworzenia/odprowadzania/utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów lub opłat wynikających z udzielenia przez Bank kredytu, d) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej ustalanej przez Narodowy Bank Polski oraz warunków jej odprowadzania, e) zmiany kosztów ponoszonych przez Bank przy pozyskiwaniu środków służących finansowaniu Kredytów udzielanych przez Bank o co najmniej 0,01 punktu procentowego, a w szczególności zmiany kosztów pozyskiwania środków od klientów nie bankowych, kosztów transakcji FX swap oraz zmiany stopy oprocentowania lokat jednomiesięcznych na rynku międzybankowym” – § 8 ust. 2 pkt 2 Regulaminu;

W przypadku Kredytu udzielonego w CHF/EUR/USD kapitał, odsetki oraz inne zobowiązania z tytułu Kredytu (…) wyrażone w walucie obcej, spłacane będą w złotych jako równowartość kwoty (podanej w walucie) przeliczonej: 1) w przypadku wpłat dokonanych na rachunek wskazany w Umowie przed terminem określonym w harmonogramie spłat lub w tym terminie – wg kursu sprzedaży waluty zgodnie z Tabelą Kursów obowiązującą w Banku w dniu spłaty zobowiązania określonym w harmonogramie” – § 18 ust. 6 pkt 1 Regulaminu.

Jak będzie wyglądać nasza współpraca?

Przesłanie skanów/zdjęć umowy wraz z załącznikami

Analiza przesłanych dokumentów przez radcę prawnego

Przygotowanie opinii prawnej

Podstawowe informacje dotyczącej Twojej umowy

Pozytywna weryfikacji prawna

Przygotowanie wniosku celem wydania przez bank zaświadczenia przedstawiającego historię spłaty kredytu

Wyliczenie wysokości nadpłaconych pieniędzy

Przedstawienie szacunkowych korzyści oraz kosztów postępowania

Przedstawienie indywidualnej oferty obsługi prawnej

Przejrzyste warunki współpracy

Podpisanie z Kancelarią umowy

Przystąpienie przez Kancelarię do czynność prawnych

Przygotowanie wezwania do zapłaty

Próba polubownego rozwiązania sporu

Przygotowanie i wysłanie do sądu kompletnego pozwu

Ustalenie sygnatury nadanej przez sąd rozpoznający sprawę

Masz pytania? Wątpliwości? Napisz!

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 5 files.
Dozwolone formaty plików: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, odt. Możliwość załączenia do 5 plików.

Korzystając z formularza kontaktowego przekazujesz swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Informuję, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Michał Śląski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Michał Śląski. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ochronie Twoich danych osobowych, zapraszam do zapoznania się z Polityką prywatności.