Wygrana z Bankiem BPH –umowa kredytu budowlano-hipotecznego nieważna!

Przedmiotowa sprawa dotyczy umowy kredytu budowlano-hipotecznego zawartej z Bank Przemysłowo-Handlowym PBK Spółka Akcyjna w 2002 r., a więc przed wejściem Polski do Unii Europejskiej.

Umowa kredytu budowlano – hipotecznego – unieważnienie kredytu

W umowie kredytu budowlano – hipotecznego znajdowały się następujące niedozwolone zapisy:

„Kwota transzy wypłacona jest w złotych po przeliczeniu zgodnie z kursem kupna waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu wypłaty zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK S.A. ogłoszoną w siedzibie Banku” – § 5 ust. 3 Umowy;

„Kwota spłaty podlega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w chwili obciążenia rachunku, o którym mowa w ust. 7 zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK S.A. ogłaszaną w siedzibie Banku” – § 10 ust. 9 Umowy.

Zarzuty w stosunku do umowy – nieważność umowy kredytu Banku Przemysłowo – Handlowego PBK

Z uwagi na znajdujący się w umowie mechanizm denominacji, w pozwie podniesiono zarzuty dotyczące między innymi: braku transparentności wzorca umownego (umowy), naruszenia zasady swobody umów, przepisów prawa bankowego, naruszenia zasady określoności świadczenia i nieuzgodnienia istotnych przedmiotowo elementów umowy, jak i  naruszenia obowiązków informacyjnych, w tym nieprzedstawienia pełnych  i zrozumiałych informacji o ryzyku kursowym oraz braku rzetelnej informacji o granicach ryzyka walutowego.

Oczywiście argumentacja przedstawiona w pozwie dotyczyła także znajdujących się w umowie klauzul niedozwolonych, które w sposób nieuprawniony umożliwiały bankowi jednostronnie i arbitralnie ustalać kursy kupna oraz sprzedaży CHF.

Rozstrzygnięcie sądu – zasądzenie spłaconych kwot w PLN oraz CHF

Kredytobiorcy w ramach sporu sądowego domagali się wyłącznie zwrotu spłaconych pieniędzy.

Zgodnie z żądaniem pozwu sąd zasądził na rzecz kredytobiorców spłacone kwoty zarówno w walucie PLN jak i CHF – począwszy od 2002 r.

Wyrok jest nieprawomocny.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.