kredyty frankowe

Bank bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Wyrok TSUE

W wyroku z dnia 15 czerwca 2023 r. o sygn. C – 520/21 TSUE potwierdził brak podstaw do żądania przez bank tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Jest to ogromny sukces ochrony konsumenckiej w prawie polskim oraz argument do podjęcia walki z bankiem.

Mapa klauzul niedozwolonych w sprawach frankowych

Rzecznik Finansowy opublikował zbiór klauzul, które pochodzą z przeanalizowanych przez Rzecznika Finansowego umów lub regulaminów kredytów hipotecznych zawieranych przez banki z klientami w latach 2002-2009. Jest to kolejne narzędzie frankowiczów do walki z bankami o ustalenie nieważności umowy bądź jej odfrankowienie.

mBank S.A. – wstrzymanie spłaty kredytu frankowego

Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie tzw. pozwu zbiorowego frankowiczów przeciwko mBank S.A. orzekł, iż kredytobiorcy, którzy spłacili pierwotnie udzieloną im przez bank kwotę kapitału, nie muszą na czas trwania procesu dokonywać dalszych spłat rat kapitałowo – odsetkowych. Jest to kolejne korzystne dla frankowiczów rozstrzygnięcie.

Wstrzymanie spłaty kredytu frankowego – zabezpieczenie powództwa

Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie VI Acz 1137/19 uznał, iż uzasadnione jest wstrzymanie spłat na czas procesu, albowiem kontynuowanie spłat ponad udzieloną kwotę kredytu w czasie procesu o jego unieważnienie podważałoby sens takiego postępowania. To pierwsze takie prawomocne rozstrzygnięcie w sprawach frankowych.

Sąd Najwyższy za unieważnieniem umowy kredytu indeksowanego

W wyroku z dnia 11 grudnia 2019 r., w sprawie sygn. akt V CSK 382/18, Sąd Najwyższy po raz pierwszy opowiedział się za unieważnieniem umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej (CHF). Sprawa dotyczyła SANTANDER Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.).

Klauzule abuzywne w kredytach frankowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Zgodnie z jednolitą obecnie linią orzeczniczą Sądu Najwyższego, stosowane w umowach frankowych klauzule, które odwołują się do kursów walut zawartych w „Tabeli kursowej” banku, są niedozwolone, albowiem kształtują prawa i obowiązki konsumenta – kredytobiorcy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Odfrankowienie kredytu denominowanego

W wyroku z dnia 29 października 2019 r., w sprawie o sygn. akt IV CSK 309/18 Sąd Najwyższy uznał, że możliwe jest odfrankowienie kredytu denominowanego.

Do jakiego sądu należy wnieść pozew o odfrankowienie kredytu frankowego?

Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 7 listopada 2019 r., znacznie ułatwi pozywanie banków w sprawach frankowych. Kredytobiorca będzie bowiem mógł wnieść pozew o odfrankowienie lub unieważnienie kredytu we frankach szwajcarskich do sądu właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

Skutki unieważnienia umowy kredytu frankowego

Z uwagi na poważne skutki prawne, jakie pociąga za sobą unieważnienie umowy kredytu frankowego, przed podjęciem decyzji o pozwaniu banku należy szczegółowo przeanalizować, czy rozwiązanie to jest korzystne dla frankowicza.

Dlaczego teraz warto pozwać bank w sprawie frankowej?

Korzystne orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, a także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie frankowej, sprawiają, że to najlepszy moment na złożenie pozwu o odfrankowienie kredytu.

Ustawa antyspreadowa a unieważnienie abuzywnych klauzul indeksacyjnych

W wyniku wejścia w życie ustawy antyspreadowej nie doszło do eliminacji niedozwolonych klauzul indeksacyjnych, chociaż banki twierdzą inaczej. Do naprawienia umowy kredytu frankowego konieczne jest aneksowanie umowy i wprowadzenie zasad ustalania kursów walut przez bank. Jeśli nie podpisaliśmy takiego aneksu, nasza umowa frankowa nadal zawiera niedozwolone zapisy.

Pozwanie banku w przypadku podpisania aneksu do umowy kredytu frankowego

Czy podpisanie aneksu umożliwiającego spłatę kredytu frankowego bezpośrednio we frankach szwajcarskich wyklucza dochodzenie zwrotu nadpłat przeciwko bankom? Co do zasady nie. Sprawdź, na jakie zapisy aneksu do kredytu frankowego należy zwrócić uwagę, jeśli chcesz odfrankowić swój kredyt.

Unieważnienie umowy kredytu indeksowanego

Unieważnienie umowy kredytu frankowego jest obecnie powszechnym rozwiązaniem w orzecznictwie sądów. W przypadku zakwestionowania i uznania przez sąd klauzul indeksacyjnych za niedozwolone umowa kredytu indeksowanego powinna zostać uznana za nieważną w całości.

Jak unieważnić umowę kredytu denominowanego?

W orzecznictwie sądów powszechnie przyjmuje się, że umowa kredytu denominowanego jest nieważna w całości. Kiedy mamy do czynienia z kredytem denominowanym? Jakie argumenty przemawiają za uznaniem, że umowa kredytu denominowanego jest nieważna oraz jakie są skutki unieważnienia kredyty denominowanego?

Na czym polega odfrankowienie kredytu?

Jeśli podpisaliśmy z bankiem umowę kredytu indeksowanego, to możemy żądać zwrotu od banku nadpłat od każdej zapłaconej raty kredytu. Co więcej, możemy uniezależnić spłatę naszego kredytu od kursu franka szwajcarskiego poprzez przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy. Jak dochodzić odfrankowienia naszego kredytu?

Odfrankowienie lub unieważnienie kredytu

Masz kredyt we frankach, ale nie wiesz, jak rozpocząć walkę z bankiem? Zastanawiasz się, czy Twoja umowa to kredyt indeksowany lub denominowany? Chciałbyś wiedzieć, jakie dokumenty należy zgromadzić? Zapraszam do zapoznania się z krótką instrukcją w sprawach frankowych.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.

Dane kontaktowe