Jak odzyskać składki z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW)?

Zwrotu bezprawnie pobranych składek w ramach ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) można dochodzić w ramach pozwu o odfrankowienie lub unieważnienie kredytu frankowego bądź w ramach odrębnego powództwa.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW) jako forma zabezpieczenia spłaty kredytu we frankach

Większość umów kredytów frankowych jako jedną z form zabezpieczenia spłaty kredytu przewidywało tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW). Polega ono na zawieraniu przez bank umów ubezpieczenia powiązanych z produktem bankowym (umowy kredytu we frankach), w przypadku których klient banku, na podstawie odrębnej umowy, zobowiązany jest pokryć koszty ochrony ubezpieczeniowej banku przed poszczególnymi rodzajami ryzyka objętymi tą umową ubezpieczenia.

Przykładowy zapis ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW):

„Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj. […] oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w par. 6 bez odrębnej dyspozycji” (§ 3 umowy zawartej z BRE Bank S.A. / obecnie mBank S.A.).   

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW) jako klauzula niedozwolona

Postanowienia dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) są tzw. klauzulami niedozwolonymi (abuzywnymi), albowiem:

1) są niejednoznaczne, nieprecyzyjne i wprowadzają w błąd konsumenta (kredytobiorcę);

2) nie wyjaśniają kredytobiorcy, na jakich zasadach ma być obliczona należna kwota (opłata lub składka) ubezpieczenia;

3) kredytobiorca nie ma faktycznej wiedzy na temat sposobu kształtowania tej opłaty, a przez to nie jest w stanie ustalić rzeczywistych kosztów kredytu;

4) bank, pobierając składkę, przelicza jej wysokość według własnego kursu CHF – swoboda w kształtowaniu wysokości składek uniemożliwia określenie, ile wyniesie składka w danym terminie i po jakim kursie zostanie przeliczona;

5) nie wyjaśniają istoty tego ubezpieczenia, tj. tego, kto jest ubezpieczonym, a kto ubezpieczającym;

6) konstrukcja opłaty za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego nie jest powiązana z brakującym wkładem własnym lub z rzeczywistym ryzykiem banku.

Uznanie przez sąd, że postanowienie dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) stanowi klauzulę abuzywną, oznacza jej bezskuteczność w stosunku do konsumenta od początku zawarcia umowy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o skutkach uznania danego postanowienia za klauzulę abuzywną (niedozwoloną), zapraszam do zapoznania się z artykułami Klauzule indeksacyjne w kredytach frankowychoraz Niedozwolone klauzule indeksacyjne wpisane do rejestru.

Przedawnienie żądania zwrotu składek w ramach UNWW

Każda uiszczona składka przedawnia się odrębnie w terminie 10 lat, licząc od dnia, w którym doszło do jej uiszczenia. Może zatem dojść do sytuacji, w której część składek, lub też każda z nich, zostanie przedawniona, co tak naprawdę uniemożliwi nam skuteczne żądanie zwrotu bezprawnie pobranych przez bank składek.

O tym, kiedy doszło do spłaty poszczególnych składek, dowiesz się z banku, który na Twoje żądanie powinien wydać zaświadczenie zawierające potwierdzenie wysokości i daty naliczenia składek w ramach UNWW. Więcej na ten temat pisałem w artykule Odfrankowienie lub unieważnienie kredytu„.

Pozew o zwrot bezprawnie pobranych składek z tytułu UNWW

Jeśli uzyskaliśmy z banku zaświadczenie, z którego wynika, że nasze żądanie zwrotu składek z tytułu UNWW nie jest przedawnione, możemy wnieść do sądu pozew, w którym będziemy żądać od banku zwrotu niniejszych składek, wskazując, że postanowienia UNWW stanowią klauzule niedozwolone.

Wnosząc pozew, należy pamiętać o następujących kosztach postępowania sądowego:

1) opłacie sądowej, która wynosi 5% od dochodzonej kwoty, przy czym nie może być wyższa niż tysiąc złotych;

2) kosztach zastępstwa procesowego profesjonalnego pełnomocnika – zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych;

3) opłacie skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych.

Odfrankowienie lub unieważnienie kredytu frankowego a zwrot składek na UNWW

Przedmiotem pozwu o odfrankowienie albo unieważnienie kredytu we frankach może być także zwrot składek uiszczonych na poczet ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW). Więcej na ten temat dowiesz się we wpisie Czego frankowicze mogą domagać się w walce z bankiem?.

Chciałbyś odzyskać bezprawnie pobrane składki przez bank na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego? Napisz do mnie. Przeanalizuję, czy Twoja umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne, pomogę Ci skompletować niezbędną dokumentację, przygotuję pozew o zapłatę oraz będę Cię reprezentować w walce z bankiem przed sądem w trakcie całego postępowania.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.