Jakie są wady upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka nie jest rozwiązaniem dla wszystkich. Przed podjęciem decyzji o jej ogłoszeniu należy sprawdzić, jakie negatywne skutki wiążą się z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Utrata całego majątku – majątek konsumenta jako masa upadłości

Ogłaszając upadłość konsumencką należy liczyć się z utratą posiadanego majątku. Oddłużenie sprowadza się bowiem do zaspokojenia wierzycieli przez sprzedaż całego majątku i dopiero następnie umorzenia pozostałych, niespłaconych zobowiązań.

Skutkiem ogłoszenia upadłości jest nie tylko utrata posiadanych nieruchomości, ruchomości, czy udziałów w spółkach, ale także brak możliwości rozporządzenia nimi przez cały czas trwania postępowania upadłościowego.

Dodatkowo dochody dłużnika, np. wynagrodzenie za pracę wejdzie w odpowiedniej części w skład masy upadłościowej.

Warto jednak pamiętać, że istnieje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz przeprowadzenia całego postępowania upadłościowego, jeśli nie posiadamy żadnego majątku, jest to tzw. upadłość konsumencka bez majątku.

Skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej – utrata mieszkania

Jedną z poważniejszych wad upadłości konsumenckiej jest wejście mieszkania do masy upadłości i jej sprzedaż przez syndyka. Plusem jest to, że przepisy przewidują mechanizm ochrony dłużnika przed bezdomnością.

Wejście majątku wspólnego małżonków do masy upadłości

Skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest wejście całego majątku wspólnego małżonków do masy upadłości, w szczególności wspólnej nieruchomości. Majątek wspólny małżonków zostanie zatem przeznaczony na pokrycie zobowiązań wierzycieli jednego z małżonków. Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla drugiego małżonka są zatem bardzo poważne.

Możliwość pogorszenia sytuacji małżonka, poręczyciela lub współdłużników  

Umorzenie w ramach upadłości zobowiązań nie odnosi skutku wobec współdłużników, w tym małżonka, poręczyciela, współkredytobiorcy czy dłużników rzeczowych (osób, które udzieliły zabezpieczenia długu w formie hipoteki, zastawu lub zastawu rejestrowego).

Oznacza to, że oddłużenie dłużnika w ramach upadłości nie ma żadnego wpływu na sytuację współdłużników. Przykładowo bank może w dalszym ciągu żądać spłaty kredytu od poręczyciela lub współmałżonka dłużnika, który ogłosił upadłość konsumencką.

Wcześniejsze umorzenie zobowiązań – jedna szansa na 10 lat na ogłoszenie upadłości

Zasadą jest, że sąd upadłościowy oddala wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku prowadzono już postępowanie upadłościowe, które skutkowało częściowym lub całościowym umorzeniem długów. Jest to jedna z tzw. negatywnych przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Brak pełnego oddłużenia – nie wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu

Zasadniczą funkcją upadłości konsumenckiej jest oddłużenie. Nie oznacza to jednak, że wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu. Oddłużenie nie dotyczy bowiem następujących zobowiązań:

1) należności alimentacyjne;

2) renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci;

3) wierzytelności z tytułu orzeczonych przez sąd kar grzywny;

4) należności z tytułu obowiązku naprawienia szkody;

5) wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

6) nawiązki;

7) należności z tytułu świadczenia pieniężnego orzeczone przez sąd jako środek karny;

8) należności z tytułu świadczenia pieniężnego orzeczone przez sąd, jako środek związany z poddaniem sprawcy próbie;

9) roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu;

10) wierzytelności, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Może zatem okazać się, że w wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, pomimo przeznaczenia całego majątku na spłatę wierzycieli, nie pozbędziemy się wszystkich naszych długów.

Złożona i czasochłonna procedura upadłości konsumenckiej

Decydując się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej trzeba liczyć się z długim czasem trwania postępowania oraz skomplikowaną procedurą. W wielu jednak przypadkach ogłoszenie upadłości jest i tak lepszym rozwiązaniem niż bierne czekanie na rozwój sytuacji.

Upadłość konsumencka nie zawsze jest korzystnym rozwiązaniem. Może okazać się, że o wiele lepiej będzie po prostu porozumieć się z wierzycielami. Jeśli chcesz wiedzieć, czy upadłość konsumencka jest rozwiązaniem dla Ciebie, zwróć się do mnie. Przeanalizuję Twoją sytuację i powiem Ci, jaki sposób wyjścia z długów będzie dla Ciebie najlepszy.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.