Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy sprawdzić, jakie zmiany zajdą w naszym życiu w wyniku jej ogłoszenia przez sąd. Zapraszam do zapoznania się z niniejszym tekstem, który pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy warto ogłosić upadłość konsumencką.

Majątek konsumenta jako masa upadłości

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego konsumenta staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego.

Jest to jeden z najpoważniejszych skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej, albowiem oznacza to, że:

1) cały majątek upadłego konsumenta wchodzący do masy upadłości będzie zarządzany przez wyznaczonego przez sąd syndyka;

2) upadły konsument nie będzie mógł w jakikolwiek sposób rozporządzać swoim majątkiem, np. sprzedać posiadanego samochodu czy przenieść własności nieruchomości w drodze umowy darowizny (czynności takie będą nieważne);

3) upadły konsument traci także prawo do zarządzania oraz korzystania z majątku, który wchodzi do masy upadłości;

4) upadły konsument zachowuje jedynie uprawnienie do zawierania umów dotyczących spraw życia codziennego, jak np. zakup żywności, które pokrywane są z majątku niepodlegającego zajęciu przez syndyka;

5) syndyk przeznaczy cały majątek upadłego konsumenta (nieruchomości, ruchomości, środki zgromadzone na rachunkach bankowych) wchodzący w skład masy upadłości na zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

Upadłość konsumencka a mieszkanie dłużnika

Jak wspomniałem na samym początku, majątek dłużnika z dniem ogłoszenia upadłości wchodzi do masy upadłości. Oznacza to, że także mieszkanie dłużnika wejdzie do masy upadłości i zostanie sprzedane przez syndyka, w celu spłacenia zadłużenia.

Z sumy uzyskanej ze sprzedaży mieszkania wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.

Wysokość tej kwoty określa sędzia-komisarz, biorąc pod uwagę potrzeby mieszkaniowe upadłego, w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, zdolności zarobkowe upadłego, sumę uzyskaną ze sprzedaży mieszkania oraz opinię syndyka.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – skutki dla majątku małżonków

Ogłoszenie upadłości jednego z małżonków powoduje powstanie między nimi rozdzielności majątkowej. Co więcej, majątek wspólny małżonków wchodzi w skład masy upadłości. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma zatem bardzo duży wpływ na majątek wspólny małżonków.

Skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej będzie zatem wejście do masy upadłości wspólnej nieruchomości, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań wierzycieli jednego z małżonków.

Więcej o upadłości konsumenckiej małżonków i tego, co się dzieje z majątkiem małżonków po ogłoszeniu upadłości, pisałem w artykule „Upadłość konsumencka małżonków„.

Wynagrodzenie za pracę a upadłość konsumencka

W skład masy upadłości wchodzi również wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu. Oznacza, to że syndyk nie może zabrać całego wynagrodzenia. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy zajęcia wynagrodzenia za pracę można dokonać jedynie w pewnych granicach.

W przypadku zobowiązań alimentacyjnych zajęcie następuje do wysokości trzech piątych wynagrodzenia. Jeżeli nie posiadamy zobowiązań innych niż alimentacyjne zajęciu podlega połowa otrzymywanego wynagrodzenia za pracę.

Należy jednak zaznaczyć, że wolna od zajęcia jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Postępowania sądowe i egzekucyjne a ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jednym z istotniejszych skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest zawieszenie wszystkich toczących się postępowań egzekucyjnych oraz sądowych.

Co więcej, w czasie trwania postępowania upadłościowego nie może zostać wszczęte żadne nowe postępowanie egzekucyjnego. Z kolei po zakończeniu postępowania upadłościowego obowiązkiem komornika jest umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Niezaspokojone w toku upadłości konsumenckiej zobowiązania nie mogą być dochodzone ponownie – jest to zasadnicza różnica między postępowaniem upadłościowym a egzekucyjnym. Podyktowane jest to główną funkcją upadłości, jaką jest oddłużenie osoby fizycznej.

Natychmiastowa wymagalność wszelkich zobowiązań konsumenta

Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej stają się wymagalne, a więc natychmiastowo płatne, wszelkie zobowiązania pieniężne oraz niepieniężne konsumenta. Oznacza to, że kredyt, który spłacaliśmy dotychczas na raty, z chwilą ogłoszenia upadłości będzie płatny w pełnej wysokości.

Naliczanie odsetek a upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka zawiera mechanizm, który powstrzymuje dalsze narastanie zadłużenia (z masy upadłości mogą być zaspokojone odsetki za okres do dnia ogłoszenia upadłości).

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, należy zatem rozważyć wszystkie skutki, które powstaną z chwilą ogłoszenia upadłości. W niektórych bowiem sytuacjach korzystniejszym rozwiązaniem jest po prostu porozumienie się z wierzycielami niż składanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wadach i zaletach upadłości konsumenckiej, skontaktuj się ze mną. Ocenię Twoją sytuację i powiem Ci, czy warto w Twoim przypadku wnioskować o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Może zainteresować Cię również:

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.