Upadłość konsumencka małżonków

Bardzo często zdarza się, że długi dotyczą obu małżonków pozostających w ustawowej wspólności majątkowej. Jak w takiej sytuacji prawidłowo złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – skutki dla drugiego małżonka

W przypadku małżonków ogłoszenie upadłości konsumenckiej jednego z nich skutkuje:

1) ustaniem między małżonkami wspólności majątkowej małżeńskiej i powstaniem między nimi rozdzielności majątkowej;

2) wejściem całego majątku wspólnego małżeńskiego do masy upadłości na zaspokojenie roszczeń wierzycieli;

3) uznaniem umowy majątkowej ustanawiającej rozdzielność majątkową (bądź ograniczającą wspólność majątkową) za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości – chyba że umowa została zawarta co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;

4) uznaniem ustanowienia rozdzielności majątkowej (na podstawie orzeczenia sądu, w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości) za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości – chyba że pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej został złożony co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;

5) uznaniem za bezskuteczne (w stosunku do masy upadłości) powstanie rozdzielności majątkowej z mocy prawa w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w wyniku rozwodu, separacji albo ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków – chyba że pozew lub wniosek w sprawie został złożony co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez jednego z małżonków

W przypadku niewypłacalności tylko jednego z małżonków, najistotniejszym skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest wejście całego majątku wspólnego do masy upadłości.

W takiej sytuacji drugi z małżonków może w postępowaniu upadłościowym dochodzić należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi. Wierzytelność zgłasza się na specjalnym formularzu, który jest dostępny na stronie ministerstwa sprawiedliwości.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez obu małżonków

Częściej zdarza się, że niewypłacalność dotyczy obu małżonków. Wtedy jeden z nich jest tzw. dłużnikiem głównym, a drugi – poręczycielem, albo po prostu oboje są dłużnikami np. z tytułu zawartej z bankiem umowy kredytu.

Aby uzyskać pełne oddłużenie każdy z małżonków musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z jednoczesnym wnioskiem o połączenie obu postępowań do łącznego rozpoznania przez sąd upadłościowy.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości tylko przez jednego z małżonków spowoduje, że przeciwko drugiemu z nich wierzyciele będą mogli dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym. Ponadto małżonek, który nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie będzie mógł zostać oddłużony przez sąd upadłościowy.

Skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez obu małżonków

Warto pamiętać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez obu małżonków skutkuje tym, że do masy upadłości wejdzie nie tylko majątek wspólny małżonków, ale również ich majątki osobiste. Różni się to od tradycyjnego postępowania egzekucyjnego, w którym do egzekucji z majątku wspólnego konieczne jest uzyskanie dodatkowego tytułu wykonawczego przeciwko małżonkowi dłużnika, co zwykle bywa problematyczne.

Wpływ ogłoszenia upadłości konsumenckiej na małżeńskie stosunki majątkowe upadłego są niezwykle istotne, dlatego przed złożenie wniosku o jej ogłoszenie należy rozważyć, czy warto ogłosić upadłość konsumencką.

W przypadku niewypłacalności jednego albo obu małżonków procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej znacznie się komplikuje. Warto powierzyć prowadzenie takiej sprawy prawnikowi, który zajmuje się upadłościami konsumenckimi oraz doradzi, jakie rozwiązanie w danej sytuacji jest najkorzystniejsze.

Może zainteresować Cię również:

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.