Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka jest szansą na uwolnienie się od długów i nowy start. Warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest jednak prawidłowe sporządzenie wniosku o jej ogłoszenie.

Uprawnienie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć niewypłacalna osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. O tym, kto dokładnie może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dowiesz się w tym wpisie.

Uprawnienie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przysługuje także byłym przedsiębiorcom, o czym pisałem w tekście „Kiedy przedsiebiorca może oglosić upadlość konsumencką„.

Także wierzyciel, np. bank, w którym zaciągnęliśmy kredyt i przestaliśmy go spłacać, może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika (w podanym przykładzie kredytobiorcy), którego wniosek dotyczy, nawet jeśli jest jedynym wierzycielem (w przeciwieństwie do upadłości przedsiębiorców, gdzie warunkiem ogłoszenia upadłości jest istnienie co najmniej dwóch wierzycieli). Przeczytaj również jakie są warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na specjalnym formularzu, który jest dostępny na stronie ministerstwa sprawiedliwości.

Trzeba pamiętać, że w formularzu należy wypełnić bądź przekreślić każdą niezacieniowaną rubrykę. Wniosek ten należy również wypełnić czytelnie oraz bez jakichkolwiek skreśleń bądź poprawek.

Informacje, jakie należy podać we wniosku o ogłoszenie upadłości:

1) dane sądu, do którego kierowany jest wniosek o ogłoszenie upadłości – rubryki 1.1. – 1.6.;

2) imię i nazwisko, rzeczywiste miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a także dane ewentualnego przedstawiciela bądź pełnomocnika – rubryki 2.1 – 2.48;

3) w rubryce 3.1 zakreślamy kwadrat: „Dłużnik wnosi o ogłoszenie swojej upadłości”;

4) aktualny i zupełny wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną jego składników oraz informacją, czy ustanowiono na danym składniku majątku jakieś zabezpieczenie, np. hipotekę na nieruchomości, wraz z datą ustanowienia tego zabezpieczenia, a także miejscem położenia danego składnika majątkowego – rubryka 4.1;

5) posiadane środki pieniężne w gotówce – rubryka 4.1;

6) posiadane kwoty na rachunkach bankowych w bankach lub SKOK-ach – rubryka 4.2.;

7) wierzytelności, które przysługują dłużnikowi od innych podmiotów – rubryka 4.3;

8) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty – rubryka 5;                                                                  

9)  spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności – rubryka 6;

10)  wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie – rubryka 7. 

W uzasadnieniu opisujemy naszą sytuację finansową oraz materialną ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności, które miały wpływ na zaciąganie zobowiązań oraz brak możliwości ich spłacenia. We wniosku o ogłoszenie upadłości należy także podać wszelkie dowody, które pozwolą nam uzasadnić nasze twierdzenia, np. dokumenty czy zeznania świadków.

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można również opisać naszą sytuację osobistą oraz rodzinną, jeśli są to okoliczności, które miały wpływ na powstanie długów i niemożność ich spłacenia.

Oczywiście należy pamiętać o złożeniu podpisu oraz załączeniu do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wszelkich dowodów (dokumentów), na które się powołujemy. Warto również zadbać o dokumentację, z której wynikają nasze długi, np. zaświadczenie z urzędu skarbowego o zaleganiu z podatkami czy umowę kredytową banku, w którym zaciągnęliśmy kredyt.

Braki formalne wniosku o ogłoszenie upadłości

Jeśli wniosek o ogłoszenie upadłości jest niekompletny albo nie został załączony np. dowód uiszczenia opłaty sądowej, sąd wzywa do uzupełnienia lub opłacenia wniosku w tygodniowym terminie.

W przypadku uzupełnienia braków formalnych wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wniosek ten wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia, a nie od daty jego uzupełnienia, co jest rozwiązaniem korzystnym dla składającego go dłużnika.

Sąd upadłościowy jako właściwy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Sądem właściwym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest sąd rejonowy, wydział do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, według miejsca zamieszkania dłużnika. Tytułem przykładu: Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu jest właściwy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla miast takich jak Gniezno, Luboń, Konin czy Swarzędz.

Podpisany wniosek, wraz z załącznikami, możemy wysłać listem poleconym bądź złożyć osobiście w biurze podawczym sądu.

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Od wniosku o ogłoszenie upadłości pobiera się opłatę stałą w kwocie 30 zł. Dowód uiszczenia niniejszej opłaty należy załączyć do wniosku. Dane do przelewu znajdziemy na stronie sądu, do którego kierowany jest wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć także przez pełnomocnika (radcę prawnego). Jeśli nie masz pewności, jak przygotować taki wniosek, zwróć się do mnie, a przygotuję i złożę za Ciebie kompletny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.