Powołanie prokurenta w spółce komandytowej

Powołanie prokurenta w spółce komandytowej jest możliwe tak samo jak w każdej innej spółce osobowej.

Uchwała wspólników jako podstawa powołania prokurenta w spółce komandytowej  

W spółkach osobowych powołanie prokurenta wymaga podjęcia uchwały przez wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki. Zasadą jest, że w spółce komandytowej prawo do prowadzenia jej spraw mają komplementariusze.

Z powyższego wynika, że w spółce komandytowej do powołania prokurenta potrzebna jest uchwała komplementariuszy. Jeśli w spółce jest tylko jeden komplementariusz, może on podjąć decyzję o powołaniu prokurenta samodzielnie.

Należy jednak pamiętać, że umowa spółki komandytowej może odmienne regulować kwestie prawa do prowadzenia spraw spółki, co ma istotne znaczenie przy podejmowaniu uchwały o powołaniu prokurenta.

Kto może być prokurentem w spółce komandytowej

Prokurentem w spółce komandytowej może być osoba związana ze spółką, jak również ktoś spoza jej organizacji. Częstą praktyką jest ustanawianie komandytariuszy jako prokurentów spółki komandytowej.

Nie ma natomiast możliwości powołania komplementariusza na prokurenta spółki komandytowej. Należy jednak pamiętać, iż w gestii komplementariusza leży nie tylko powoływanie, ale również odwoływanie prokury, w tym tej udzielonej komandytariuszowi.

Powołanie prokurenta a wpis do KRS

Dane prokurenta powinny zostać ujawnione w KRS. Zmianę taką zgłasza się na formularzu KRS Z-1, do którego załączamy dodatkowo formularz KRS ZL. Oba formularze są dostępne na stronie ministerstwa sprawiedliwości.

Do zgłaszanych formularzy musimy dołączyć, w oryginale, uchwałę o powołaniu prokurenta oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 350 zł. Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty, znajdziemy na stronie właściwego sądu.

Dodatkowo do wniosku o wpis prokurenta należy dołączyć pisemną zgodę na pełnienie funkcji prokurenta, wraz z adresem do doręczeń.

Jeśli wniosek do KRS jest składany przez pełnomocnika, oprócz pełnomocnictwa należy dodatkowo załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Prokurent może działać w imieniu spółki komandytowej z chwilą podjęcia uchwały o jego powołaniu. Wpis do KRS ma jedynie charakter potwierdzający.

Jeśli chciałbyś szybko i skutecznie powołać prokurenta w spółce oraz ujawnić wpis KRS, zapraszam do skorzystania z mojej oferty.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.