Kiedy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest szansą dla byłych przedsiębiorców, którzy nie zgłosili wniosku o ogłoszenie upadłości w okresie prowadzenia działalności gospodarczej bądź ich wniosek został oddalony przez sąd upadłościowy.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez przedsiębiorcę

Zasadą jest, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie mogą ogłosić upadłości konsumenckiej. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją od tej zasady wyjątki i że osoby takie w ogóle nie będą mogły ogłosić upadłości konsumenckiej i zostaćw ramach tej upadłości oddłużone.

Wyjaśnić jednak należy, że oddłużenie to dotyczy byłych już przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z dwóch różnych dróg. Obie dają możliwość nie tylko zakończenia nierentownej działalności gospodarczej, ale również umorzenia wszelkich zobowiązań powstałych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Upadłość przedsiębiorcy i upadłość konsumencka

Jednym z najczęstszych przypadków, w których dochodzi do ogłoszenia upadłości konsumenckiej byłych przedsiębiorców są sytuacje, w których:

1) przedsiębiorca składa wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa;

2) sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, ponieważ przedsiębiorca nie posiada środków, które wystarczyłby na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego (tzw. ubóstwo masy);

3) przedsiębiorca zamyka dotychczas prowadzoną działalność gospodarczą, dzięki czemu uzyskuje status konsumenta;

4) były już przedsiębiorca składa wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;

5) sąd upadłościowy ustala plan spłaty wierzycieli i umarza zobowiązania, które nie zostały zaspokojone w toku postępowania upadłościowego.

W niniejszym wariancie kluczowa jest decyzja sądu oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, ponieważ umożliwia ona przedsiębiorcy legalne zakończenie dotychczasowej działalności gospodarczej, bez narażania się na zarzut pokrzywdzenia wierzycieli.

Upadłość konsumencka z pominięciem upadłości przedsiębiorcy

Niezłożenie przez przedsiębiorcę wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy nie wyklucza jego oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej.

Przedsiębiorca po zakończeniu działalności gospodarczej uzyskuje bowiem status konsumenta, co uprawnia go do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. O tym, kiedy były przedsiębiorca może złożyć taki wniosek z pominięciem upadłości przedsiębiorcy, pisałem w tekście „Oddłużenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarcza„.

O czym powinien pamiętać były przedsiębiorca, składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Przedsiębiorca, inaczej niż konsument, ma obowiązek, a nie tylko możliwość, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Obowiązek ten powstaje z chwilą niewypłacalności przedsiębiorcy.

Dlaczego jest tak ważne, aby pamiętać o obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie? Sąd upadłościowy, który będzie rozpoznawał wniosek byłego przedsiębiorcy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, bada bowiem, czy w ciągu 10 lat przed dniem złożenia tego wniosku, nie mieliśmy, jeszcze jako przedsiębiorca, obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.  

Jeśli zatem przedsiębiorca przed zamknięciem działalności gospodarczej nie złożył w terminie, bądź w ogóle nie złożył, wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, to sąd oddali jego wniosek, chyba że za ogłoszeniem upadłości konsumenckiej przemawiają względy słuszności bądź humanitaryzmu, np. zły stan zdrowia albo minęło 10 lat od chwili zamknięcia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca powinien nie tylko uważać na to, w jakim terminie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, ale również na to, aby nie doprowadzić swoim postępowaniem do powstania, lub istotnego zwiększenia, niewypłacalności. Okoliczność ta również stanowi podstawę do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Oddłużenie przedsiębiorcy w ramach upadłości konsumenckiej

Jednym z celów upadłości konsumenckiej jest oddłużenie dłużnika, aby umożliwić takiej osobie nowy start. Środkiem do osiągnięcia niniejszego celu jest możliwość umorzenia w ramach upadłości konsumenckiej tych zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w toku postępowania upadłościowego.

Wspomniane umorzenie dotyczy także zobowiązań, które wynikają z prowadzonej wcześniej przez dłużnika działalności gospodarczej. Co więcej, nie chodzi tutaj tylko o zobowiązania w stosunku do wierzycieli prywatnych, ale także publicznych, np. ZUS-u czy urzędu skarbowego.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może pozwolić na całkowite oddłużenie byłego przedsiębiorcy.

Oczywiście do oddłużenia przedsiębiorcy może dojść także w ramach upadłości przedsiębiorcy, bez konieczności składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez byłego przedsiębiorcę jest o wiele bardziej skomplikowane niż w przypadku konsumentów. Z uwagi na to jaką szansę daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej, warto powierzyć sprawę radcy prawnemu zajmującemu się prawem upadłościowym, który doradzi jakie najlepiej wybrać rozwiązanie oraz przeprowadzi za Ciebie całą procedurę.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.