Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a brak majątku dłużnika

W przeciwieństwie do upadłości przedsiębiorcy, posiadanie majątku nie jest warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Także dłużnicy, którzy nie posiadają majątku, mogą skorzystać z dobrodziejstwa oddłużenia.

Jakie są warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest wystąpienie tzw. pozytywnej przesłanki w postaci niewypłacalności dłużnika oraz wykluczenie wystąpienia tzw. negatywnych przesłanek, w szczególności w postaci doprowadzenia przez dłużnika do swojej niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Przeczytaj również o warunkach ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Czy brak majątku jest przeszkodą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Sąd upadłościowy na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej bada jedynie, czy mamy do czynienia z niewypłacalnym dłużnikiem oraz czy nie wystąpiła któraś z negatywnych przesłanek ogłoszenia upadłości.

Ubóstwo masy upadłościowej (brak majątku dłużnika) nie stanowi zatem przeszkody do ogłoszenia upadłości konsumenckiej – w przeciwieństwie do upadłości przedsiębiorców, gdzie jedną z podstaw oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest brak majątku w wysokości pozwalającej na pokrycie kosztów postępowania oraz częściową spłatę wierzycieli.

W konsekwencji, nawet jeśli dłużnik nie posiada majątku albo nie otrzymuje wynagrodzenia, np. za pracę, to i tak istnieje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej i oddłużenia takiej osoby. Rozwiązanie to wynika z głównego celu postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych (konsumentów oraz rzetelnych przedsiębiorców), jakim jest umarzanie ich zobowiązań.

Przyspieszone oddłużenie dla dłużników bez majątku w ramach upadłości konsumenckiej

W przypadku dłużników, którzy nie posiadają majątku ani dochodów, zastosowanie znajdzie przyspieszona procedura oddłużenia, polegająca na:

1) wyznaczeniu syndyka, który zweryfikuje, czy faktycznie dłużnik nie posiada majątku lub nie osiąga dochodów;

2) pominięciu etapu likwidacji majątku – o ile rzeczywiście dłużnik nie posiada majątku lub nie osiąga dochodów;

3) umorzeniu wszystkich zobowiązań wobec dłużnika (oddłużeniu), bez ustalania planu spłaty.

Koszty upadłości konsumenckiej a brak majątku dłużnika

Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30 złotych. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa prawnikowi, który sporządzi taki wniosek, dodatkowo trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.

Dodatkowo, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa Skarb Państwa.

Oznacza to, że dłużnik, który nie posiada majątku lub nie osiąga dochodu, nie będzie musiał pokrywać kosztów postępowania upadłościowego. Rozwiązanie to umożliwia oddłużenie osób, które nie posiadają żadnego majątku.  

Upadłość konsumencka byłych przedsiębiorców a brak majątku

Tzw. ubóstwo masy stanowi podstawę do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. W takiej sytuacji przedsiębiorca może zamknąć dotychczasową działalność gospodarczą, dzięki czemu uzyskuje status konsumenta i możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Analogicznie jak w przypadku osób, które wcześniej nie prowadziły działalności gospodarczej, były przedsiębiorca może zostać oddłużony w ramach upadłości konsumenckiej, nawet jeśli nie posiada majątku lub nie osiąga dochodów.

Oddłużenie to obejmuje także zobowiązania, które wynikają z prowadzonej wcześniej przez dłużnika działalności gospodarczej, np. względem ZUS-u czy urzędu skarbowego.

Więcej o możliwości oddłużenia byłego przedsiębiorcy w ramach upadłości konsumenckiej pisałem w artykule „Oddłużenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą”.

Jeśli zastanawiasz się, czy możesz oraz czy warto ogłosić upadłość konsumencką, nie zwlekaj dłużej i napisz do mnie! Moim celem jest doprowadzenie do jak największego oddłużenia osób, które wpadły w spiralę zadłużenia. 

Może zainteresować Cię również:

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.