Kiedy może zostać orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest najczęstszą sytuacją, w której sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. O tym, kiedy jeszcze może dojść do orzeczenia niniejszego zakazu, dowiesz się w tym artykule.

Jaki jest zakres zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oznacza:

1) brak możliwości wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek (w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej);

2) brak możliwości wykonywania działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej;

3) zakaz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia;

4) zakaz pełnienia funkcji reprezentanta (np. członka zarządu) lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.

Zakres zakazu prowadzenia działalności gospodarczej jest zatem bardzo szeroki i de facto uniemożliwia prowadzenie działalności, o czym więcej dowiesz się w moim wpisie „Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej„.

Orzeczenie przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Najczęstszym przypadkiem, w którym sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, jest niezłożenie przez zobowiązaną osobę wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. O tym, jak liczyć termin na złożenie niniejszego wniosku, dowiesz się w artykule „Jak liczyć termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości„.

Drugim przypadkiem, w którym może dojść do orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, jest istotne przyczynienie się do niezłożenia wniosku o upadłość w terminie przez osoby faktycznie zarządzające przedsiębiorstwem dłużnika, np. udziałowca dłużnika.

Do orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej może również dojść w następujących przypadkach wobec osób, które utrudniały prowadzenie postępowania upadłościowego:

1) po ogłoszeniu upadłości nie wydały lub nie wskazały majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, w tym danych w postaci elektronicznej;

2) po ogłoszeniu upadłości ukrywały, niszczyły lub obciążały majątek wchodzący w skład masy upadłości;

3) nie wykonywały innych obowiązków ciążących na nich z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniały postępowanie.

Kolejnymi sytuacjami, które mogą skutkować orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej jest tzw. recydywa upadłościowa dotycząca osób, wobec których:

1) już co najmniej raz ogłoszono upadłość, z umorzeniem ich długów po zakończeniu postępowania upadłościowego;

2) ogłoszono upadłość nie dawniej niż pięć lat przed ponownym ogłoszeniem upadłości.

Ostatnią sytuacją, w której może dojść do orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, jest ogłoszenie upadłości jako następstwa celowego działania lub rażącego niedbalstwa. Dotyczy to przede wszystkim upadłości, które są nastawione na pokrzywdzenie wierzycieli. 

Warto zaznaczyć, że prawo upadłościowe nie przewiduje obligatoryjnego orzekania przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy pozostawiają sądowi możliwość orzeczenia takiego zakazu, w oparciu o przesłanki wskazane w przepisach.

O tym, jakie przesłanki decydują o orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, dowiesz się w tym wpisie

Pomoc prawna w sprawach dotyczących zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Niewątpliwie znajomość przepisów prawa upadłościowego jest bardzo ważna dla przedsiębiorców oraz reprezentantów spółek (wspólników i członków zarządu). Sankcje, jakie wiążą się z orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, mogą być bardzo dotkliwe.

Jeśli chcesz mieć gwarancję, że prowadzona przez Ciebie działalność gospodarcza w pełni odpowiada wymogom stawianym przez prawo upadłościowe, dzięki czemu nie będziesz narażony na sankcje takie jak zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, zapraszam do kontaktu!      

Pomoc prawną świadczę również na rzecz członków zarządu oraz wspólników spółek, a także wierzycieli, którzy zostali pokrzywdzeni przez niesumiennych kontrahentów.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.