Kto ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych. Kto jednak ma obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w imieniu dłużnika? Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle istotna z uwagi na potencjalną odpowiedzialność za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Dłużnik jest zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości, którą jest tzw. niewypłacalność dłużnika. O tym kiedy mamy do czynienia z niewypłacalnością pisałem we wpisie „Kiedy powstaje obowiązek ogłoszenia upadłości„.

Zasadą jest, że wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu składa dłużnik. Podmiotem składającym taki wniosek jest zatem np. spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bądź osoba fizyczna prowadząca działalności gospodarczą.

O tym jak prawidłowo przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości dowiesz się w tym artykule: Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

Kto musi zgłosić wniosek  o upadłości?

W przypadku dłużnika, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, odpowiedź jest prosta: obowiązek zgłoszenia takiego wniosku ciąży na tej właśnie osobie.

Jak jednak wygląda obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku spółek prawa handlowego, a więc spółek jawnych, komandytowych czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

W takim wypadku obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość spoczywa nie tylko na dłużniku, np. spółce jawnej, ale również na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika (spółki) i do jego reprezentowania.

Osobami takimi są wspólnicy spółek osobowych – przy czym w przypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych dotyczy to tylko komplementariuszy – oraz członkowie zarządów spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej), a także likwidatorzy.

W związku z wejściem w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej od dnia 25 listopada 2018 r. obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywa także na zarządcy sukcesyjnym.

Czy członek zarządu może samodzielnie zgłosić wniosek o upadłość?

W kontekście obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez wspólnika spółki osobowej czy członka zarządu spółki kapitałowej bez znaczenia są obowiązujące zasady reprezentacji.

Jeśli np. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązuje tzw. zasada reprezentacji łącznej, to każdy z członków zarządu takiej spółki jest nie tylko uprawniony, ale również zobowiązany do samodzielnego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Z uwagi na surowe konsekwencje niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, osoby na których ciąży obowiązek zgłoszenia takiego wniosku, nie powinny bagatelizować problemów finansowych firmy.

Jeśli zastanawiasz się czy ciąży na Tobie obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, albo czy zachodzą podstawy do ogłoszenia upadłości Twojej firmy, zwróć się do mnie po pomoc, a uzyskasz odpowiedź dzięki której uchronisz się przed konsekwencjami niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.