Jakie są konsekwencje niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie?

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zostać złożony w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości (tzw. niewypłacalność). Skutki niezłożenia niniejszego wniosku w terminie mogą być bardzo poważne.

Kto musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie dotyczy przede wszystkim:

1) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;

2) członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

3) członków zarządu Spółki Akcyjnej;

4) wspólników spółek jawnych;

5) komplementariuszy w przypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych;

6) likwidatorów spółek prawa handlowego.

Więcej na ten temat pisałem w artykule „Kto ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości„.

W dalszej części artykułu przedstawione zostaną najważniejsze skutki niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. 

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie

Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie wiąże się z tzw. obowiązkiem odszkodowawczym. Osoba, na której ciążył obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wierzycielowi. Przyjmuje się, że szkoda obejmuje wartość nieuregulowanej należności wobec wierzyciela.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

W przypadku niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie istnieje możliwość orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. O tym, na czym dokładnie polega zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, dowiesz się w artykule „Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej„.

Skutkiem orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej jest także wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.  

Brak możliwości oddłużenia byłych przedsiębiorców w ramach upadłości konsumenckiej

Warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez byłego przedsiębiorcę czy np. członka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. Sąd upadłościowy, rozpoznając w takim przypadku wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, bada bowiem, czy w ciągu 10 lat przed dniem złożenia tego wniosku, nie doszło do uchybienia obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Konsekwencją niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie będzie utrudnienie, a nawet wykluczenie możliwości oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej. Więcej o upadłości konsumenckiej byłego przedsiębiorcy dowiesz się w tym we wpisie „Kiedy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką„.

Odpowiedzialność subsydiarna członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W przypadku bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce, członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Odpowiedzialność ta dotyczy wszystkich zobowiązań, które powstały w związku z prowadzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a które nie zostały zaspokojone z jej majątku.

Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe

W myśl art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej: „Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna (…)”.

Warunkiem uniknięcia odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki jest przede wszystkim złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w terminie.

Odpowiedzialność członków zarządu za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

Rozwiązanie przewidziane w Ordynacji podatkowej stosuje się także do należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że skutkiem niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w terminie będzie także odpowiedzialność, np. członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości z tytułu składek względem ZUS-u.

Odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie

Zgodnie z art. 586 KSH: „Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Z przytoczonego przepisu wynika, że odpowiedzialność karna dotyczy członków zarządu spółek kapitałowych, a więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Spółki Akcyjnej, a także likwidatorów spółek handlowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej).

Jeśli chciałbyś uniknąć powyższych konsekwencji, zwróć się do mnie. Moja wiedza oraz doświadczenie w sprawach upadłościowych pozwolą Ci na podjęcie właściwej decyzji, we właściwym czasie, dzięki czemu nie będziesz ponosił negatywnych skutków niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.