Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Jedną z poważniejszych sankcji za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości jest możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika. Kogo dotyczy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Na czym polega zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polega na czasowym eliminowaniu z obrotu gospodarczego osób fizycznych, które swoim nierzetelnym działaniem przyczyniły się do upadłości lub nie dochowywały pewnych wzorców zachowania w toku postępowania upadłościowego, np. ukrywały majątek, który wchodził w skład masy upadłościowej.

Zakaz ten oznacza, że osoba, wobec której go orzeczono, nie może prowadzić indywidualnej działalności gospodarczej (na podstawie wpisu do CEIDG) oraz działalności gospodarczej jako wspólnik w ramach spółki cywilnej, jawnej czy komandytowej.

Czy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej dotyczy członka zarządu spółki?

Tak, ponieważ zakaz prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje zakaz pełnienia funkcji reprezentanta wszelkiego typu przedsiębiorców. Osoba taka nie może zatem pełnić funkcji członka zarządu, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy partnerskiej, a także spółdzielni.

Powyższy zakaz obejmuje również zakaz pełnienia funkcji pełnomocnika. Dotyczy to zarówno prokury, pełnomocnictwa udzielonego przez osobę prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG czy pełnomocnictwa udzielonego przez Zgromadzenie Wspólników do dokonania określonej czynności, np. podpisania z członkiem zarządu umowy o pracę.

Co więcej, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej rozciąga się także na zakaz pełnienia funkcji kontrolnych. Tym samym osoba, wobec której orzeczono taki zakaz, nie może pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej czy komisji rewizyjnej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółce Akcyjnej oraz spółdzielni.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej a posiadanie udziałów lub akcji

Prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek nie jest posiadanie udziałów lub akcji. Udziałowiec lub akcjonariusz, wobec którego orzeczono taki zakaz, nie musi zatem wyzbywać się swoich udziałów czy akcji.

Ogłoszenie upadłości w terminie a zakaz działalności gospodarczej

Bardzo często zapominamy, że karą za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie może być pozbawienie nas prawa do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie wolno zatem bagatelizować problemów finansowych naszej firmy, dlatego też tak ważne jest podjęcie we właściwym czasie decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Brak takiej decyzji może skutkować tym, że przez najbliższych kilka lat w ogóle nie będziemy mogli uczestniczyć w obrocie gospodarczym czy to jako wspólnik czy członek zarządu w spółce.

Jeśli chciałbyś uniknąć problemów związanych z zakazem prowadzenia działalności gospodarczej albo zastanawiasz się jak przygotować wniosek o orzeczenie zakazu działalności gospodarczej, powierz swoją sprawę prawnikowi zajmującemu się prawem upadłościowym.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.