Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki?

Wniosek o ogłoszenie upadłości jest pismem procesowym, które musi spełniać szereg wymogów formalnych. Tylko jego prawidłowe przygotowanie stanowi gwarancję ogłoszenia upadłości spółki i w konsekwencji jest szansą na zamknięcie nierentownej działalności, jak i uniknięcie dodatkowych, negatywnych skutków, jakie mogłyby powstać w przypadku, gdyby nie doszło do ogłoszenia upadłości.

Uprawnienie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych, np. firma, która pożyczyła mu pieniądze, a ten nie zwrócił ich w terminie. 

W rzeczywistości sama możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dotyczy wierzyciela osobistego. Dłużnik w przypadku powstania przesłanek do ogłoszenia upadłości ma bowiem obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić jedynie osoba do tego uprawniona – w przeciwnym razie będzie on nieskuteczny. W dalszej części artykułu zostaną przedstawione warunki, jakie musi spełniać wniosek o ogłoszenie upadłości składany przez dłużnika.

Podstawowe wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości jako pisma procesowego

Wniosek o ogłoszenie upadłości jest pismem procesowym i powinien zawierać:

1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;

2. imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę, np. XYZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

3. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika;

4. numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;

5. numer NIP – przy czym wymóg podania numer NIP zacznie obowiązywać od 1 grudnia 2020 r.;

6. oznaczenie rodzaju pisma: wniosek o ogłoszenie upadłości;

7. osnowę wniosku, np. „Wnoszę o ogłoszenie upadłości dłużnika”;

8. dowody na poparcie przytoczonych okoliczności w uzasadnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości;

9. podpis zgodnie z zasadami reprezentacji (ewentualnie podpis pełnomocnika, który składa wniosek o ogłoszenie upadłości w imieniu dłużnika) oraz wymienienie załączników

Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości

Oprócz podstawowych wymogów formalnych, prawidłowo sporządzony wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać szereg innych elementów:

1. imiona i nazwiska reprezentantów, np. członków zarządu albo likwidatorów, jeśli zostali ustanowieni, oraz miejsce ich zamieszkania;

2. w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, np. w przypadku spółki komandytowej są to komplementariusze;

3. wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika;

4. informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy;

5. informację, czy dłużnik jest spółką publiczną;

6. uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości, w którym należy wskazać, że dłużnik posiada zdolność upadłościową, np. jest przedsiębiorcą, oraz uprawdopodobnić wystąpienie przesłanki niewypłacalności dłużnika.

Wniosek o ogłoszenie upadłości jest bardzo rozbudowanym pismem procesowym i oprócz wspomnianych wymogów formalnych dłużnik musi załączyć do niego następujące dokumenty:

1. aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

2. bilans sporządzony dla celów postępowania na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;

3. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;

4. oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

5. spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;

6. wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;

7. informację o wszystkich toczących się postępowaniach, które dotyczą majątku dłużnika;

8. oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Sąd upadłościowy jako właściwy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Sądem właściwym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest sąd rejonowy, wydział do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, na terenie działalności którego znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika, np. siedziby.

Podpisany wniosek, wraz z załącznikami, możemy wysłać listem poleconym bądź złożyć osobiście w biurze podawczym sądu.

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości

Od wniosku o ogłoszenie upadłości pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 zł. Dowód uiszczenia niniejszej opłaty należy załączyć do wniosku. Dane do przelewu znajdziemy na stronie sądu, do którego kierowany jest wniosek o ogłoszenie upadłości.

Dodatkowo do wniosku załącza się dowód uiszczenia zaliczki na wydatki w toku postępowania o ogłoszenie upadłości, której wysokość obecnie wynosi 4.821,80 zł.

Jak widać, prawidłowe przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wymaga dochowania szeregu wymogów formalnych. Z uwagi na konsekwencje niezłożenia wniosku o ogłoszenia upadłości w terminie, warto powierzyć przygotowanie takiego wniosku doświadczonemu radcy prawnemu, który specjalizuje się w sprawach upadłościowych.

Niezależnie od tego czy prowadzisz działalność w formie spółki czy jako osoba fizyczna (jednoosobowa działalność gospodarczą), pomogę Ci przygotować kompletny wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.