Kiedy biuro podróży może wyłączyć lub ograniczyć swoją odpowiedzialność?

Praktyką biur podróży jest odmowa uznania zasadności reklamacji z uwagi na okoliczności skutkujące wyłączeniem lub ograniczeniem ich odpowiedzialności. Kiedy tak naprawdę biuro podróży może wyłączyć lub ograniczyć swoją odpowiedzialność?

Wyłączenie odpowiedzialności przez biuro podróży

Odpowiedzialność biura podróży jest bardzo szeroka, o czym pisałem w artykule „Za co ponosi odpowiedzialność biuro podróży„.

Są jednak przypadki, w których biuro podróży może wyłączyć swoją odpowiedzialność. Znajdziemy je w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą biuro podróży może wyłączyć swoją odpowiedzialność w sytuacjach gdy:

1) niezgodność została spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego;

2) winę za niezgodność ponosi podróżny;

3) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;

4) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

Co istotne, powyższe okoliczności muszą każdorazowo zostać udowodnione przez biuro podróży.

Warto również pamiętać, iż biuro podróży co do zasady nie może powoływać się na inne przypadki wyłączające odpowiedzialność, niż te wymienione we wspomnianej ustawie.

Biuro podróży a ograniczenie odpowiedzialności

Biuro podroży może także ograniczyć swoją odpowiedzialność, przy czym ograniczenie to:

1) nie może być mniejsze niż trzykrotność całkowitej ceny imprezy turystycznej;

2) nie może również dotyczyć szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.

Czy biuro podróży może wyłączyć lub ograniczyć swoją odpowiedzialność w umowie?

Zasadą jest, iż wszelkie postanowienia umowne, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność biur podróż w innych przypadkach niż wyżej wymienione, są nieważne, co oznacza, iż nie jesteśmy nimi związani i możemy dochodzić od biura podróży odpowiednich roszczeń.

Tytułem przykładu, za niezgodny z prawem, a więc nieważny, uznaje się zapis umowy mówiący o tym, że biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za utracony bagaż czy rzeczy skradzione podczas wakacji. Biuro podróży nie może bowiem całkowicie wyłączyć swojej odpowiedzialności za wypadki, jakie mogą zdarzyć się podczas wyjazdu.

Oczywiście przyjęcie czy dany zapis umowny jest nieważny (stanowi tzw. klauzulę abuzywną) i tym samym czy biuro podróży słusznie wyłączyło swoją odpowiedzialność wymaga dogłębnej analizy i oceny. Pomocne przy takiej oceny mogą być wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, w tym rejestr klauzul niedozwolonych.

Jeśli biuro podróży nie uwzględniło Twojej reklamacji powołując się na okoliczności ograniczające lub wyłączającego jego odpowiedzialność, zwróć się do mnie, a na pewno Ci pomogę!

Pamiętaj, że biuro podróży nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności jeśli wykupiłeś ofertę „last minute”.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.