Dlaczego teraz warto pozwać bank w sprawie frankowej?

Korzystne orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, a także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie frankowej, sprawiają, że to najlepszy moment na złożenie pozwu o odfrankowienie kredytu.

Sąd Najwyższy za „odfrankowieniem” kredytu frankowego

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 kwietnia 2019 r. (III CSK 159/17) opowiedział się za możliwością przekształcenia kredytu frankowego (indeksowanego) w zwykły kredyt złotówkowy, czyli za tzw. odfrankowieniem kredytu. Oznacza to, że kredyty indeksowane (powiązane z walutą CHF) mają być wykonywane jako kredyty złotówkowe z oprocentowaniem kredytu frankowego (według wskaźnika LIBOR).

Skutkiem takiego rozwiązania jest przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy, co polega między innymi na uniezależnieniu spłaty kredytu frankowego od kursu franka szwajcarskiego i jego wahań oraz daje możliwość żądania zwrotu dotychczas nadpłaconych rat kredytu frankowego do 10 lat wstecz.

Analogicznie w wyroku z dnia 9 maja 2019 r. (sygn. akt I CSK 242/18) Sąd Najwyższy opowiedział się za eliminacją abuzywnej klauzuli indeksacyjnej (waloryzacyjnej) i dalszym wykonywaniem kredytu frankowego jako złotówkowego, ale oprocentowanego według stawek LIBOR.

Data zawarcia umowy kredytu frankowego a ocena zgodności postanowienia tej umowy

W uchwale z dnia 20 czerwca 2018 r. (III CZP 29/17) Sąd Najwyższy przesądził, że oceny tego, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (stanowi klauzulę abuzywną), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia tej umowy. Oznacza to, że sądy mają badać jedynie treść umowy, a nie sposób jej wykonania. Uchwała ta jest korzystna dla frankowiczów i dzięki niej w sporze sądowym wystarczające będzie wykazanie, że umowa zawiera niedozwolone postanowienie umowne.

Bez znaczenia jest zatem to, czy sporne postanowienie było wykonywane w sposób nieuczciwy, a więc na niekorzyść konsumenta. Jest to także dodatkowy argument w walce z bankiem dla tych frankowiczów, którzy spłacali kredyt bezpośrednio we frankach szwajcarskich (CHF).

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) za stwierdzeniem nieważności kredytu frankowego

W wyroku z 14 marca 2019 roku (C-118/17) TSUE opowiedział się za nieważnością całej umowy kredytu denominowanego we frankach. TSUE uznał, że:

1) stwierdzenie nieuczciwego charakteru klauzuli dotyczącej ryzyka kursowego (klauzuli indeksacyjnej) oznacza nieważność takiej klauzuli;

2) klauzula ryzyka kursowego określa główny przedmiot umowy kredytu;

3) wyeliminowanie z umowy frankowej ww. klauzuli oznacza, że z prawnego punktu widzenia utrzymanie takiej umowy w mocy jest niemożliwe.

W konsekwencji TSUE popiera stwierdzenie nieważności całej umowy kredytu frankowego.

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w polskiej sprawie frankowej

W opinii z dnia 14 maja 2019 r. Rzecznik Generalny TSUE stwierdził przede wszystkim, iż unijne przepisy (dyrektywa 93/13/EWG) stoją na przeszkodzie temu, aby sąd uzupełnił luki w umowie – w zakresie nieuczciwych warunków umowy określających sposób i wysokość świadczenia, np. kursem średnim NBP.

Ponadto z opinii Rzecznika Generalnego TSUE wynika, że to konsument ma mieć decydujące znaczenie w kwestii tego, czy unieważnienie umowy kredytu frankowego będzie dla niego korzystne.

Wyrok TSUE, który ma zapaść w polskiej sprawie frankowej (Dziubak C-260/18) powinien być zgodny z ww. opinią, dzięki czemu frankowicze uzyskają bardzo ważny argument w walce z bankami.

Orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach frankowych

Zapada coraz więcej prawomocnych wyroków, w których sądy stwierdzają nieważność umowy kredytu frankowego, dokonują „odfrankowienia” kredytu bądź oddalają powództwa banków – dotyczy to sytuacji, w których bank wypowiedział umowę kredytową.

Powyższe orzeczenia można znaleźć na portalu orzeczeń sądowych. Wyroki te stanowią nieodzowną pomoc w doborze właściwej argumentacji oraz jej uzasadnieniu.

Pomoc radcy prawnego w sprawach frankowych

Przytoczone wyroki Sądu Najwyższego, TSUE czy sądów powszechnych oraz opinia Rzecznika Generalnego TSUE w polskiej sprawie frankowej, nie tylko przesądzają o tym, że warto iść do sądu i walczyć o swoje pieniądze, ale również zwiększają szanse wygrania sprawy sądowej z bankiem.

Jeśli chciałbyś pozwać bank i odzyskać nadpłacone raty oraz zmniejszyć saldo zadłużenia albo unieważnić umowę kredytową w całości, zwróć się do mnie. Sprawy frankowe nadal charakteryzują się dużą specyfiką oraz skomplikowanym charakterem, dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.