Jak sporządzić wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?

W niniejszym wpisie dowiesz się, kto może złożyć wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz uzyskasz podstawowe informacje, jak sporządzić taki wniosek.

Kiedy sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej dotyczy nie tylko osób, które nie złożyły w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, ale także osób, które np. utrudniały prowadzenie postępowania upadłościowego albo istotnie przyczyniły się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, o czym więcej pisałem we wpisie „Kiedy może zostać orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej„.

Kto może złożyć wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?

Postępowanie w sprawie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej jest wszczynane wyłącznie na wniosek jednego z następujących podmiotów:

1) wierzyciela;

2) tymczasowego nadzorcy sądowego;

3) zarządcy przymusowego;

4) syndyka;

5) prokuratora;

6) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

7) Prezes Komisji Nadzoru Finansowego.

Złożenie wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez inny podmiot niż któryś z powyższych skutkować będzie oddaleniem przez sąd takiego wniosku.

Co istotne, wygaśnięcie w toku postępowania funkcji tymczasowego nadzorcy, zarządcy przymusowego lub syndyka oraz zaspokojenie wierzytelności wierzyciela będącego wnioskodawcą nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania wszczętego na jego wniosek.

Jakie okoliczności trzeba wykazać, aby sąd orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Skła­da­jąc wnio­sek o orze­cze­nie za­ka­zu pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści należy pamiętać o obowiązku udowodnienia wszelkich okoliczności, które mają wpływ na możliwość orzeczenia zakazu, a więc:

1) daty powstania niewypłacalności danego podmiotu;

2) wi­ny oso­by re­pre­zen­tu­ją­cej ten podmiot w nie­zło­że­niu wnio­sku o ogło­sze­nie upa­dło­ści w ter­mi­nie;

3) stopień winy;

4) skutków podejmowanych działań, w szczególności w postaci obniżenia wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego;

5) rozmiaru pokrzywdzenia wierzycieli.

Do udowodnienia niektórych okoliczności, w szczególności rozmiaru pokrzywdzenia wierzycieli czy obniżenia war­to­ści eko­no­micz­nej przed­się­bior­stwa, konieczne jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu ra­chun­ko­wo­ści i fi­nan­sów.

Niewykazanie powyższych okoliczności skutkować będzie oddaleniem przez sąd naszego wniosku.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?

Wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej powinien zostać złożony najpóźniej w terminie roku od dnia umorzenia lub zakończenia postępowania upadłościowego albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na tzw. ubóstwo masy.

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości nie został w ogóle złożony, mamy 3 lata na złożenie wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, który liczony jest od dnia ustania stanu niewypłacalności (odpadnięcia podstawy do ogłoszenia upadłości) albo od dnia wygaśnięcia obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez daną osobę, np. z powodu jej rezygnacji.

W przypadku przekroczenia powyższych terminów, sąd oddali wniosek.

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?

Wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej składa się do sądu upadłościowego a więc do sądu, który ogłosił upadłość dłużnika.

Jeśli wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony albo postępowanie upadłościowe w ogóle nie zostało wszczęte, w sprawach o orzeczenie zakazu orzeka sąd właściwy do rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości (sąd upadłościowy).

Z kolei sądem do rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości jest sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Przyjmuje się, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest:

1) miejsce siedziby – w przypadku spółek kapitałowych oraz osobowych czy spółdzielni;

2) główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub zawodową;

3) miejsce zwykłego pobytu – w przypadku każdej innej osoby fizycznej.

Dokładną właściwość miejscową można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych sądów lub w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Ile kosztuje sporządzenie wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?

Od wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej należy uiścić opłatę sądową w wysokości 100 zł. Trzeba również pamiętać o kosztach związanych z uczestnictwem biegłego, a także kosztach zastępstwa procesowego profesjonalnego pełnomocnika, których minimalna wysokość w tych sprawach zgodnie z Rozporządzeniem wynosi 240 zł.

Skorzystanie z usług adwokata bądź radcy prawnego wiąże się także z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

W przypadku uwzględnienia przez sąd wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, zasądzony zostanie na rzecz wnioskodawcy zwrot wszystkich poniesionych przez niego kosztów.

Radca prawny od spraw dotyczących zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Oferuję pomoc prawną zarówno na etapie sporządzania wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, jak i samego już postępowania sądowego.

Pomagam także osobom, w szczególności byłym przedsiębiorcom, członkom zarządów oraz wspólnikom spółek, przeciwko którym złożony został do sądu wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w sprawach upadłościowych, w tym dotyczących zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, napisz do mnie!

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.