Co się dzieje z mieszkaniem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Wielu dłużników zastanawia się, czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zatrzymają swoje mieszkania. W niniejszym tekście znajdziesz informacje o tym, jakie skutki wywołuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej w kontekście posiadanego mieszkania.

Czy mieszkanie dłużnika wchodzi do masy upadłości?

Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej majątek dłużnika wchodzi do masy upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli. Zarząd nad majątkiem dłużnika przejmuje wyznaczony przez sąd syndyk, który przeznaczy cały majątek wchodzący w skład masy upadłości na zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

Skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej będzie zatem wejście do masy upadłości mieszkania (lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego) dłużnika i jego sprzedaż przez syndyka.

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnik musi wyprowadzić się z mieszkania?

Jeśli w skład masy upadłości wchodzi mieszkanie, które w chwili ogłoszenia upadłości jest zamieszkiwane przez dłużnika i jego bliskich, to dłużnik nie traci prawa do korzystania z niniejszego mieszkania.

Zakres oraz czas korzystania z tego mieszkania określa sędzia-komisarz. Przyjmuje się, że:

1) korzystanie przez upadłego z mieszkania możliwe jest tylko w takim zakresie, w jakim nie przeszkadza to w jego sprzedaży przez syndyka;

2) korzystanie przez upadłego z mieszkania jest możliwe najpóźniej do chwili zaoferowania mieszkania  nabywcom – a więc przez kilka, czasami kilkanaście pierwszych miesięcy postępowania;

3) korzystanie przez upadłego z mieszkania ma służyć tylko zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej 

Jakkolwiek w wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnik straci swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania, to przepisy przewidują rozwiązanie mające chronić go przed bezdomnością.

Jeżeli konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dłużnika oraz osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej ze sprzedaży mieszkania wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.

Wysokość tej kwoty określa sędzia-komisarz, na wniosek upadłego, biorąc pod uwagę:

1) potrzeby mieszkaniowe upadłego, w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu;

2) zdolności zarobkowe upadłego;

3) sumę uzyskaną ze sprzedaży mieszkania;

4) opinię syndyka.

Wspólnie mieszkanie małżonków a ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej skutkuje tym, że majątek wspólny małżonków, w tym mieszkanie, wchodzi w skład masy upadłości.

W przypadku zatem ogłoszenia upadłości tylko przez jednego z małżonków, wspólne mieszkanie i tak zostanie przeznaczone na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Drugi z małżonków może jedynie dochodzić należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi.

Pamiętaj, że zawarcie umowy majątkowej ustanawiającej rozdzielność majątkową jest co do zasady bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, chyba że upłynął odpowiednio długi czas od dnia jej podpisania. Więcej na ten temat dowiesz się we wpisie „upadłość konsumencka małżonków„.  

Udział w mieszkaniu a ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jeśli dłużnik jest współwłaścicielem mieszkania, to do masy upadłości wejdzie także udział w tym mieszkaniu.

Bardzo często okazuje się jednak, że sprzedaż udziału jest praktycznie niemożliwa. W takiej sytuacji istnieje możliwość złożenia przez syndyka wniosku o wyłączenie udziału w nieruchomości z masy upadłości. Wyłączenie takie oznacza, że udział w mieszkaniu nie będzie brany pod uwagę w dalszym toku postępowania upadłościowego.

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Z jednej strony upadłość konsumencka pozwala na uwolnienie się od długów i nowy start, z drugiej strony skutki jej ogłoszenia, w tym możliwość utraty mieszkania, są bardzo poważne. Upadłość konsumencka nie jest zatem rozwiązaniem dla wszystkich, a jej ogłoszenie powinno być ostatecznością.

Decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej należy poprzedzić szczegółową analizą, z uwzględnieniem wszystkich wad oraz zalet upadłości konsumenckiej. W podjęciu najlepszej decyzji pomoże Ci doświadczony prawnik, który zajmuje się upadłościami konsumenckimi. Zapraszam do kontaktu!

Może zainteresować Cię również:

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.