Zaprzestanie spłaty rat kredytu frankowego na czas trwania procesu

Przepisy prawa pozwalają na zabezpieczenie pozwu o unieważnienie kredytu frankowego poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kapitałowo – odsetkowych w wysokości oraz terminach określonych umową kredytową.

Zabezpieczenie powództwa – wstrzymanie obowiązku spłaty kredytu frankowego

Zgodnie z art. 730 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia.

W przypadku żądania unieważnienia umowy kredytu frankowego (indeksowanego bądź denominowanego do waluty obcej), a więc roszczenia o charakterze niepieniężnym, można domagać się np. unormowania praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania.

Przekładając powyższe na proces o unieważnienie kredytu frankowego, zabezpieczenie powództwa powinno zmierzać do unormowania praw i obowiązków stron polegającego na wstrzymaniu obowiązku dokonywania spłat rat kapitałowo – odsetkowych w wysokości oraz terminach określonych umową kredytową na czas trwania postępowania oraz zakazaniu bankowi składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej.

Kiedy można żądać zawieszenia spłaty rat kapitałowo – odsetkowych kredytu frankowego?

Wniosek o zabezpieczenie powództwa można złożyć:

1) przed wszczęciem procesu;

2) razem z pozwem o unieważnienie umowy kredytu frankowego;

3) w toku toczącego się postępowania sądowego.

W przypadku uzyskania zabezpieczenia powództwa przed wszczęciem postępowania sądowego, pozew do sądu powinniśmy złożyć w terminie wyznaczonym przez sąd, który nie może przekraczać dwóch tygodni. Jeżeli pozew nie zostanie wniesiony do sądu w tym terminie, udzielone zabezpieczenie upada.

Ciekawym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o zabezpieczenie przed wszczęciem procesu. Uzyskując bowiem zabezpieczenie niejako poznajemy pogląd sądu na daną sprawę zanim dojdzie do rozpoczęcia postępowania sądowego. 

Jakie są przesłanki udzielania przez sąd zabezpieczenia?

Zgodnie z art. 7301 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, aby uzyskać zabezpieczenie należy uprawdopodobnić roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Uprawdopodobnienie roszczenia – unieważnienie umowy kredytu frankowego

Składając wniosek o zabezpieczenie w sprawie frankowej, należy przedstawić argumenty oraz dowody przemawiające za zasadnością unieważnienia umowy kredytu frankowego. Obecnie uprawdopodobnienie niniejszego roszczenia nie powinno nastręczać większych problemów.

Przede wszystkim warto odwołać się do dominującego orzecznictwa Sądu Najwyższego, z którego wynika, iż odwołanie do kursów walut zawartych w „Tabeli kursów” kształtuje prawa i obowiązki konsumenta – kredytobiorcy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (stanowi klauzulę niedozwoloną).

Nie można oczywiście zapominać o niezwykle istotnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. (sprawa K. Dziubak, J. Dziubak, sygn. akt C-260/18).

Co więcej, w wyroku z dnia 11 grudnia 2019 r., w sprawie sygn. akt V CSK 382/18 Sąd Najwyższy wskazał, że wadliwy mechanizm indeksacji w umowie kredytu frankowego winien skutkować upadkiem (nieważnością) umowy w całości. Więcej pisałem o tym w artykule: „Sąd Najwyższy za unieważnieniem umowy kredytu indeksowanego”.

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia powództwa o unieważnienie umowy kredytu frankowego wyraża się przede wszystkim w konieczności ochrony praw majątkowych kredytobiorcy i zakazie realizowania niezgodnej z prawem umowy na dalszym etapie postępowania.

W interesie kredytobiorcy nie jest zatem dalsze wykonywanie umowy (spłata rat kapitałowo – odsetkowych), zwłaszcza w ramach długiego postępowania sądowego. Dotyczy to przede wszystkim tych sytuacji, gdzie doszło do spłaty pierwotnie udzielonego kredytobiorcy przez bank kapitału. Dalsza spłata prowadziłaby do bezpodstawnego wzbogacenia banku.

Podobnie należy ocenić sytuację, w której podpisaliśmy aneks antyspreadowy i zaczęliśmy spłacać kredyt bezpośrednio w walucie CHF. W takim bowiem wypadku – z uwagi na wadliwość mechanizmu indeksacji  – brak jest podstaw do zaliczania tych spłat na poczet udostępnionej kwoty kredytu. Kredytobiorca nie powinien zatem w ogóle spłacać kredytu w walucie CHF.

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia – wzrost kursu CHF i koronawirus

Wnosząc o zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych nie wolno zapominać o obecnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa, w wyniku której kurs franka szwajcarskiego poszedł w znaczący sposób do góry (powyżej 4 PLN), co wpływa na wysokość każdej z rat kapitałowo – odsetkowych.

Dla wielu kredytobiorców spłata o wiele wyższych rat kredytowych oznacza ogromne trudności i bardzo duże obciążenie finansowe. Dalsza spłata rat kapitałowo – odsetkowych nie tylko nie leży w interesie ekonomicznym kredytobiorcy, ale może mieć dalej idące konsekwencje jak bankructwo kredytobiorcy i następnie licytacja oraz sprzedaż jego majątku. 

Zabezpieczenie powództwa ma zatem na celu uchronić kredytobiorcę przed negatywnymi skutkami dalszej spłaty rat kredytowych.

Jaki jest koszt udzielenia przez sąd zabezpieczenia?

Wniosek o zabezpieczenie powództwa wiąże się z bardzo niską opłatą sądową, która wynosi 100 zł. Należy jeszcze pamiętać o tzw. kosztach zastępstwa procesowego (25 % liczone od stawki minimalnej), które są rozliczane dopiero przy prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego. 

Postępowanie o udzielenie zabezpieczenia jest dwuinstancyjne. Na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia oraz odmowy udzielenia zabezpieczenia przysługuje zażalenie. Podane koszty – po zakończeniu procesu – mogą być zatem wyższe.

Dlaczego warto wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa?

Wniosek o zabezpieczenie powinien być rozpoznany przez sąd niezwłocznie. Sprawy w przedmiocie zabezpieczenia są bowiem traktowane jako tzw. sprawy pilne. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać zabezpieczenie w stosunkowo krótkim czasie, w przeciwieństwie do samego procesu, który może trwać nawet kilka lat.

Rozwiązanie to jest zatem niezwykle korzystne dla kredytobiorców, bowiem nie musimy czekać na rozstrzygnięcie sądu wielu miesięcy, a nawet lat. Nadto, zyskujemy spokój na czas trwania procesu sądowego, nie obawiając się kolejnych niekorzystnych skoków kursu franka szwajcarskiego.  

Pomoc prawna dla frankowiczów

Jeżeli chciałbyś zawiesić spłatę kredytu frankowego, unieważnić umowę lub odzyskać nadpłacone pieniądze, zwróć się do mnie. Wyjaśnię wszystkie Twoje wątpliwości oraz powiem Ci, jakie rozwiązanie jest najkorzystniejsze w Twojej sytuacji oraz jakie masz szanse na korzystne rozstrzygnięcie w sądzie.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.