Wstrzymanie spłaty kredytu frankowego – zabezpieczenie powództwa

Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie VI Acz 1137/19 uznał, iż uzasadnione jest wstrzymanie spłat na czas procesu, albowiem kontynuowanie spłat ponad udzieloną kwotę kredytu w czasie procesu o jego unieważnienie podważałoby sens takiego postępowania. To pierwsze takie prawomocne rozstrzygnięcie w sprawach frankowych.

Zabezpieczenie powództwa – wstrzymanie spłaty rat kapitałowo – odsetkowych  

Wnosząc do sądu pozew o unieważnienie umowy kredytu frankowego (indeksowanego bądź denominowanego do waluty obcej) można żądać zabezpieczenia niniejszego roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kapitałowo – odsetkowych w wysokości oraz terminach określonych umową kredytową na czas trwania postępowania oraz zakazanie bankowi składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej.

Więcej o zabezpieczeniu pozwu o unieważnienie kredytu frankowego pisałem w tekście: „Zaprzestanie spłaty rat kredytu frankowego na czas trwania procesu”.

GETIN Noble Bank S.A. – Sąd Apelacyjny za wstrzymaniem spłaty kredytu

Zażalenie rozpoznawane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie dotyczyło sprawy, w której stroną pozwaną był GETIN Noble Bank S.A. (uprzednio GETIN Bank S.A.).

Sąd uznał, iż w sytuacji, w której doszło do spłaty pierwotnie udzielonego kredytobiorcy przez bank kapitału,  w interesie kredytobiorcy nie jest dalsze wykonywanie umowy (spłata rat kapitałowo – odsetkowych), zwłaszcza w ramach długiego postępowania sądowego.

Przykładowo: bank udostępnił kredytobiorcy kwotę 200 tys. zł. Na dzień wniesienia pozwu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie, kredytobiorca spłacił kwotę 220 tys. zł. Oprócz żądania unieważnienia umowy, kredytobiorca może dodatkowo żądać zwrotu 20 tys. zł tytułem nadpłaconej kwoty kapitału.

W opisanym przykładzie, dalsza spłata prowadziłaby do bezpodstawnego wzbogacenia banku. Bank musiałby dodatkowo zwrócić kredytobiorcy pieniądze, które spłacał on przez cały czas trwania procesu.

Zabezpieczenie wstrzymania obowiązku spłaty rat kapitałowo – odsetkowych jest zatem jak najbardziej uzasadnione, bowiem zabezpieczenie to zmniejszy roszczenie kredytobiorcy o zwrot nadpłaconej kwoty kredytu.

Kiedy jeszcze uzasadnione jest żądanie wstrzymania spłaty kredytu frankowego? 

Zabezpieczenie roszczenia o unieważnienie umowy kredytu frankowego poprzez wstrzymanie spłaty rat kapitałowo – odsetkowych na czas trwania procesu będzie uzasadnione również w sytuacji, w której podpisaliśmy aneks antyspreadowy i zaczęliśmy spłacać kredyt bezpośrednio w walucie CHF.

Z uwagi na wadliwość mechanizmu indeksacji brak jest podstaw do zaliczania tych spłat na poczet udostępnionej kwoty kredytu w PLN. Skoro wspomniany mechanizm jest wadliwy od początku zawarcia umowy, to także aneksowanie umowy kredytowej i przejście na spłatę kredytu bezpośrednio w walucie CHF jest niedopuszczalne.

W konsekwencji kredytobiorca nigdy nie powinien spłacać kredytu w walucie CHF.

Unieważnienie umowy kredytu frankowego – dlaczego warto pozwać bank?

Komentowane w niniejszym artykule postanowienie jest kolejnym pozytywnym sygnałem dla frankowiczów, którzy zastanawiają się czy warto iść do sądu i walczyć o swoje prawa.

Przypomnieć należy, iż z aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, iż zapis, w którym bank ustalając kurs kupna/sprzedaży odwołuje się do „swojej” tabeli kursów, stanowi klauzulę niedozwoloną, której usunięcie z umowy skutkować może jej unieważnieniem bądź odfrankowieniem.

Powyższe postanowienia znajdowały się w większości umów kredytów we frankach. Ich przykłady znajdziesz w tekście: „Klauzule indeksacyjne w kredytach frankowych”.

Nie wolno również zapominać o ostatnim wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 r., w sprawie sygn. akt V CSK 382/18, zgodnie z którym skutkiem usunięcia wadliwego mechanizmu indeksacji powinna być nieważność umowy w całości.

Pomoc prawna dla frankowiczów

Jeśli zastanawiasz się, jak walczyć o swoje prawa w sądzie, skontaktuj się ze mną. Przedstawię Ci możliwe scenariusze w Twojej sprawie, jakie masz szanse na wygraną z bankiem oraz czy możliwe będzie wstrzymanie spłaty rat kapitałowo – odsetkowych,dzięki czemu zyskasz spokój na czas trwania procesu sądowego.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.