Pozew o stwierdzenie nieważności kredytu frankowego a szanse na sukces w sądzie

Obecnie orzecznictwo sądów powszechnych w spawach kredytów frankowych jest niemalże jednolite i jest ono korzystne dla kredytobiorców. W jakich sprawach można przegrać sprawę o ustalenie nieważności kredytu frankowego?

Orzecznictwo sądów w sprawach frankowych – nieważność kredytu frankowego

Sprawy o stwierdzenie nieważności kredytu frankowego obecnie w 98-99 % kończą się korzystnie dla kredytobiorców. Sądy coraz częściej ustalają nieważność kredytu indeksowanego czy też denominowanego i zasądzają dochodzone pozwem kwoty (zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji).

Oczywiście zdarzają się jeszcze wyroki, na mocy których dochodzi do tzw. odfrankowienia kredytu powiązanego z walutą obcą, ale są one bardzo rzadkie.

Zdarzają się także wyroki niekorzystne dla kredytobiorców, o czym będzie mowa w dalszej części tekstu.

Źle sformułowany pozew o stwierdzenie nieważności kredytu frankowego

Do oddalenia powództwa o stwierdzenie nieważności kredytu frankowego może dojść w przypadku źle dobranych lub sformułowanych roszczeń. Błąd ten może zdarzyć się nawet profesjonalnemu pełnomocnikowi, w szczególności, jeżeli nie specjalizuje się on w sprawach frankowych.

Wspomniany błąd może dotyczyć błędnie wyliczonych spłat albo sformułowania roszczenia o zapłatę w walucie PLN w sytuacji, gdy kredyt – z uwagi na zawarcie aneksu antyspreadowego – był spłacany zarówno w walucie PLN, jak i CHF.

Kolejny błąd może dotyczyć formułowania roszczenia o ustalenie w sytuacji, gdy mamy do czynienia z kredytem spłaconym (w takim wypadku prawidłowym żądaniem jest żądanie zapłaty w odpowiedniej wysokości – tzw. nadwyżki ponad udostępnioną kwotę kredytu).

Można także wyobrazić sobie wadliwą konstrukcję roszczenia o ustalenie nieważności kredytu frankowego (nieprecyzyjność) czy brak wniosków o zawiadomienie drugiego z kredytobiorców – w sytuacji, gdy pozew o stwierdzenie nieważności kredytu frankowego jest wnoszony np. przez tylko jednego z małżonków.

Niedostosowanie strategii procesowej do obrony podejmowanej przez bank

Niektóre banki w sprawach frankowych podejmują aktywną obronę przed pozwem polegającą w szczególności na składaniu zarzutów zatrzymania lub potrącenia.

W przypadku prawidłowo sformułowanego zarzutu potrącenia przez bank (poprzedzonego wezwaniem do zapłaty i materialnoprawnym oświadczeniem o potrąceniu) konieczne jest cofnięcie pozwu o zapłatę w odpowiedniej części. Brak takiego cofnięcia może skutkować oddaleniem powództwa o zapłatę i obciążeniem frankowicza kosztami procesu.

Pomimo pewnej standaryzacji spraw frankowych, w dalszym ciągu są to sprawy złożone, wymagające dużej wiedzy i odpowiedniego formułowania żądań w pozwie oraz dostosowania strategii procesowej do czynności podejmowanych przez bank.

Brak statusu konsumenta a nieważność kredytu frankowego

Częstym zarzutem podnoszonym przez bank jest brak statusu konsumenta. W przypadku bowiem braku takiego statusu nie znajdą zastosowania przepisy o klauzulach niedozwolonych.

Zarzuty takie składne są w sytuacjach, gdy w kredytowanej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza albo nieruchomość ta jest od jakiegoś czasu wynajmowana.

Oczywiście zarejestrowanie działalności gospodarczej w kredytowanej nieruchomości czy jej wynajęcie po jakimś czasie od dnia zawarcia kredytu frankowego „nie sprawia”, że kredytobiorca taki traci status konsumenta.

Brak statusu konsumenta dotyczy oczywiście stricte kredytów firmowych oraz takich, które pomimo mieszkaniowego celu kredytu były przeznaczone na działalność gospodarczą (np. kredyt był wliczany w koszty prowadzonej działalności gospodarczej).

Należy mieć jednak na uwadze, iż brak statusu konsumenta nie oznacza automatycznie przegranej sprawy, o czym pisałem w artykule: „Nieważność kredytu frankowego zawartego przez przedsiębiorcę, czyli o najnowszej uchwale Sądu Najwyższego słów kilka.

Poglądy danego sędziego w sprawach o stwierdzenie nieważności kredytu frankowego

Niestety jest w Polsce jeszcze grupa sędziów, która nie zgadza się z orzecznictwem TSUE w sprawach frankowych i tym samym nie uwzględnia roszczeń frankowiczów.

Na szczęście jest to mała grupa sędziów, których orzeczenia są co do zasady zmieniane bądź uchylane w II instancji. 

Pomoc prawna – reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nieważności kredytu frankowego

Kancelaria od kilku lat reprezentuje klientów w sprawach frankowych. Uzyskiwane wyroki w sprawach frankowych są korzystne dla kredytobiorców – co można zweryfikować w zakładce: „Wyroki CHF”. Jeżeli zastanawiasz się, czy warto pozwać bank w sprawie frankowej i jak prawidłowo sformułować pozew, zwróć się do mnie o pomoc.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.