Prawomocna wygrana z mBank S.A. – umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF nieważna!

Przedmiotowa sprawa dotyczy umowy zawartej w 2006 r. z bankiem BRE Bank S.A.

Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF – klauzule abuzywne

W umowie o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF znajdowały się między innymi następujące zapisy dotyczące zasad ustalania wysokości salda kredytu i wysokości poszczególnych rat kredytu w oparciu o kursy waluty obcej CHF, a także tzw. zmiennego oprocentowania, mają następującą treść:

3. Waluta waloryzacji Kredytu: CHF. 3A. Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia ——————- według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi ——————————- CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie– § 1 ust. 3 – 3A Umowy;

„mBank udziela Kredytobiorcy na Jego wniosek, Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1, zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. Kwota Kredytu wyrażona w CHF walucie jest określona na podstawie kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy Kredytu” –  § 7 ust. 1 Umowy;

  „Zmiana wysokości oprocentowania kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej, określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowo w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii), którego waluta jest podstawą waloryzacji” § 10 ust. 2 Umowy;

  Raty kapitałowo – odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50” – § 11 ust. 4 Umowy;

  Rozstrzygnięcie sądu – stwierdzenie nieważności umowy kredytu CHF

  W pierwszej kolejności w I Instancji Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok, zgodnie z którym:

  – ustalił, iż umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta BRE Bank S.A. jest nieważna;

  – zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie spłacane na poczet umowy raty kapitałowo – odsetkowe zarówno w PLN jak i CHF (od 2006 r.);

  – zasądził od banku na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu.

  Apelację od ww. wyroku wniósł pozwany bank. Wyrokiem z dnia 26 maja 2023 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w przeważającej mierze oddalił apelację pozwanego banku, uwzględniając jedynie tzw. zarzut zatrzymania, zasądzając jednocześnie od banku na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu.

  Wyrok jest prawomocny. Zasądzone wyrokiem kwoty zostały wypłacone kredytobiorcy. Nadto, kredytobiorcy wykreślili hipotekę ustanowioną na nieruchomości.

  Kategorie wpisów

  o autorze

  Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.