Unieważnienie umowy kredytu indeksowanego

Unieważnienie umowy kredytu frankowego i żądanie zwrotu wszystkich wpłaconych kwot 10 lat wstecz dotyczy przede wszystkim kredytów denominowanych. Czy w przypadku zakwestionowania i uznania przez sąd klauzul indeksacyjnych za niedozwolone umowa kredytu indeksowanego także jest nieważna?

Niedozwolone klauzule w umowach kredytu indeksowanego 

Przyznanie sobie przez banki jednostronnego uprawnienia do ustalania kursu waluty, w wyniku którego dochodzi do obowiązku spłaty wyższej kwoty kredytu aniżeli udzielonej, czy przerzucanie w całości na frankowiczów ryzyka związanego z wahaniem kursów wymiany walut, sprawia że klauzule indeksacyjne zawarte w umowach kredytu indeksowanego stanowią tzw. klauzule abuzywne.

Skutkiem uznania że klauzula indeksacyjna jest klauzulą abuzywną, a więc naruszającą prawo lub interesy, obowiązki czy prawa konsumenta, jest nieważność takiego zapisu i to od samego początku obowiązywania umowy.

Konsekwencją z kolei uznania klauzuli indeksacyjnej za nieważną jest brak w umowie kredytu indeksowanego zapisów dotyczących ustalania przez bank wysokości poszczególnych rat i tym samym zasad spłaty kredytu przez frankowicza. Powstaje zatem problem jak wykonać taką umowę?

Czy sądy mogą zmienić klauzule niedozwolone w sprawach frankowych?

W polskim systemie prawnym sąd nie jest uprawniony do zastąpienia nieuczciwego zapisu, czyli klauzuli indeksacyjnej innym zapisem, na przykład odwołującym się do kursu NBP zamiast do tabel kursów kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego stosowanych przez dany bank.

Brak wspomnianego uprawnienia sądu do modyfikacji treści klauzul indeksacyjnych potwierdza orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyroki z dnia 20 września 2017 r. w sprawie C-186/16 Andriciuc i inni oraz z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie C‑26/13Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai przeciwko OTP Jelzálogbank Zrt) oraz liczne tzw. istotne poglądy wydawane przez prezesa UOKiK w sprawach frankowiczów.

Skoro sąd nie ma kompetencji do zastąpienia klauzuli indeksacyjnej innym zapisem, to umowa kredytu indeksacyjnego jest nieważna, ponieważ abuzywność klauzul indeksacyjnych oznacza, że umowy takiej nie da się po prostu wykonać

Jeśli zatem żądamy w pozwie unieważnienia takiej umowy i akceptujemy takie rozwiązanie, sąd co do zasady powinien unieważnić umowę kredytu indeksacyjnego.

Skutek unieważnienia kredytu frankowego

W przypadku unieważnienia umowy kredytu indeksacyjnego, frankowicz powinien zwrócić dokładnie taką kwotę, jaką otrzymał od banku przy zawarciu umowy, a więc bez odsetek czy prowizji.

Należy jednak pamiętać, że roszczenia banków w sprawach franków przedawniają się w terminie 3 lat. Początek wspomnianego 3-letniego terminu należy z kolei liczyć nie od daty uprawomocnienia się wyroku sądu, ale od dnia zawarcia umowy.

Może zatem dojść do sytuacji, w której bank powinien zwrócić nam wszystkie zapłacone przez nas pieniądze i nie będzie mógł jednocześnie żądać od nas jakichkolwiek pieniędzy z uwagi na przedawnienie roszczeń banku

Jeśli zastanawiasz się czy zawarta przez Ciebie umowa kredytu indeksowanego jest nieważna i jakiej kwoty możesz żądać od banku, zapraszam do kontaktu.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.