Odfrankowienie kredytu denominowanego

W wyroku z dnia 29 października 2019 r., w sprawie o sygn. akt IV CSK 309/18 Sąd Najwyższy uznał, że możliwe jest odfrankowienie kredytu denominowanego.

Kredyt denominowany – definicja

Kredyt denominowany w walucie obcej to kredyt, którego wartość wyrażona została w umowie w walucie obcej (innymi słowy bank umówił się z kredytobiorcą na pożyczenie mu określonej kwoty w walucie obcej), ale uruchomiony został w walucie polskiej, a kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty rat kapitałowo-odsetkowych również w walucie polskiej.

Przykładowy zapis kredytu denominowanego: „Na warunkach określonych w umowie PKO BP SA zobowiązuje się pozostawić do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w kwocie ***** (słownie: franków szwajcarskich: ******)” (umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny).

W oparciu o powyższą definicję należy jednoznacznie stwierdzić, iż kredyt denominowany jest kredytem udzielonym w złotych, ale waloryzowanym do waluty obcej (CHF), a nie kredytem walutowym.

Drugim obok kredytu denominowanego rodzajem kredytu waloryzowanego do waluty obcej jest tzw. kredyt indeksowany.

Na czym polega odfrankowienie kredytu?

Odfrankowienie kredytu oznacza wyeliminowanie z umowy kredytu we frankach niedozwolonych klauzul indeksacyjnych, co skutkuje uznaniem, że zawarta umowa kredytu frankowego od samego początku była w rzeczywistości kredytem złotówkowym, ale oprocentowaną według wskaźnika LIBOR.

Skutkiem odfrankowienie kredytu frankowego jest:

1) uniezależnienie spłaty kredytu frankowego od kursu franka szwajcarskiego i jego wahań;

2) możliwość żądania zwrotu dotychczas nadpłaconych rat kredytu frankowego do 10 lat wstecz;

3) zmniejszenie wysokości salda aktualnego zadłużenia, czyli wysokości aktualnych rat;

4) zachowanie korzystnego oprocentowania opartego na wskaźniku LIBOR.

Więcej na niniejszy temat dowiesz się w artykule: „Na czym polega odfrankowienie kredytu?”.

Odfrankowienie a kredyt denominowany

Dotychczas przyjmowano, że odfrankowienie kredytu (przekształcenie kredytu frankowego w zwykły kredyt złotówkowy) dotyczy co do zasady kredytów indeksowanych. Za odfrankowieniem kredytu indeksowanego opowiedział się zresztą Sąd Najwyższy w dwóch wyrokach z dnia 4 kwietnia 2019 r. (sygn. akt III CSK 159/17) oraz z dnia 9 maja 2019 r. (sygn. akt I CSK 242/18).

Z kolei w przypadku kredytów denominowanych wyeliminowanie z umowy niedozwolonych klauzul indeksacyjnych winno skutkować unieważnieniem umowy w całości, gdyż po usunięciu niniejszych zapisów z umowy, umowa kredytu jest niemożliwa do wykonania, albowiem nie będzie w umowie postanowienia, które mówi w jaki sposób określić sposób przeliczenia kwoty kredytu wyrażonej w walucie CHF na PLN. Niemożliwe będzie również określenie kwoty kredytu. Zgodnie natomiast z wyrokiem TSUE z dnia 3 października 2019 r. w sprawie Dziubak  (C-260-18), sąd krajowy nie może uzupełnić luki w takiej umowie poprzez odwołanie się np. do kursu średniego NBP.

W wyroku z dnia 29 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt IV CSK 309/18 Sąd Najwyższy uznał jednak, iż eliminacja z umowy kredytu denominowanego niedozwolonych klauzul indeksacyjnych nie skutkuje nieważnością umowy w całości, albowiem kwotą kredytu jest kwota w złotych polskich udostępniona kredytobiorcy, przez co umowę można w dalszym ciągu wykonywać jako zwykły kredyt złotówkowy z oprocentowaniem opartym na wskaźniku LIBOR.

Co dalej z unieważnianiem kredytów denominowanych?

Komentowany wyrok Sądu Najwyższego nie przekreśla możliwości unieważnienia kredytu denominowanego. Prawidłowo skonstruowany pozew nie powinien bowiem ograniczać się tylko do abuzywności klauzul indeksacyjnych, ale także takich kwestii jak: sprzeczność umowy z prawem bankowym oraz zasadami współżycia społecznego, nieuzgodnienie istotnych przedmiotowo elementów umowy kredytu, naruszenie zasady określoności świadczenia czy zasady walutowości.  

Niemniej jednak wyrok z dnia 29 października 2019 r. (sygn. akt IV CSK 309/18) ujednolica podejście do skutków abuzywności klauzul indeksacyjnych zarówno w przypadku kredytów indeksowanych, jak i denominowanych, co w praktyce powinno wpłynąć na linię orzeczniczą polskich sądów.

Sąd Najwyższy w kolejnym, trzecim wyroku dał jasny sygnał, iż preferowanym rozwiązaniem będzie co do zasady odfrankowienie, a nie unieważnienie umowy kredytu we frankach w całości.

Stwierdzić należy, iż na dzień dzisiejszy o wiele pewniejszym i szybszym rozwiązaniem na pozbycie się kredytu frankowego jest jego odfrankowienie. Jeżeli zastanawiasz się, jak uwolnić się od kredytu we frankach, zapraszam do kontaktu. Powiem Ci, czy Twoja umowa nadaje się do odfrankowienia, jakie dokumenty należy skompletować oraz ile pieniędzy możesz odzyskać od banku.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.