Wstrzymanie spłaty kredytu w EURO – zabezpieczenie w sprawie mBank

Przedmiotowa sprawa dotyczy umowy zawartej w 2009 r. z bankiem BRE Bank S.A. (obecnie: mBank S.A.) indeksowanej do waluty EURO.

Umowa o kredyt EURO – kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” a klauzule niedozwolone

W umowie o kredyt hipoteczny zawartej z BRE Bank S.A. z 2009 r. znajdowały się następujące niedozwolone zapisy:

3. Waluta waloryzacji Kredytu: EUR. 3A. Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia ————- według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi ——————– EUR. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie– § 1 ust. 3 – 3A Umowy;

Kwota uruchamianego Kredytu/transzy wyrażona w walucie EUR jest określona na podstawie kursu kupna waluty EUR z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu/Transzy Kredytu” –  § 7 ust. 1 Umowy;

Raty kapitałowo – odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50” – § 10 ust. 4 Umowy.

Zabezpieczenie powództwa o unieważnienie kredytu EURO

W trakcie procesu o stwierdzenie nieważności kredytu EURO zawartego z bankiem BRE Bank S.A. (obecnie: mBank S.A.), Kancelaria w imieniu kredytobiorców złożyła wniosek o wstrzymanie spłaty rat kredytu na czas trwania procesu.

W pozwie jak i we wniosku o zabezpieczenie podniesiono m.in. argumentację związaną z niedozwolonym mechanizmem indeksacji (klauzul niedozwolonych, które w sposób nieuprawniony umożliwiały bankowi jednostronnie i arbitralnie ustalać kursy kupna oraz sprzedaży EUR).

Warto podkreślić, iż bez znaczenia jest tutaj fakt, że nie jest to tzw. kredyt frankowy a kredyt EURO. O możliwości unieważnienia kredytu EURO pisałem w artykule: „Kredyty w EURO jak kredyty frankowe – czyli o nieważności umów powiązanych z walutą obcą.

Rozstrzygnięcie sądu – zaprzestanie spłaty kredytu w EURO na czas trwania procesu

Zgodnie z wnioskiem o zabezpieczenie Sąd I Instancji wstrzymał obowiązek dokonywania przez kredytobiorców spłat rat kredytu EURO w wysokości i terminach określonych umową o kredyt hipoteczny w okresie od dnia wydania przez sąd postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w tej sprawie.

Dzięki powyższego rozstrzygnięciu kredytobiorcy nie muszą dalej spłacać kredytu. Ponadto, udzielone zabezpieczenie świadczy o tym, że w ocenie sądu istnieje duże prawdopodobieństwo uznania umowy kredytu EURO za nieważną. 

Pozew o unieważnienie kredytu w EURO – pomoc prawna dla eurowiczów

Kancelaria pomaga w unieważnieniu kredytów frankowych oraz innych powiązanych z walutą obcą (EURO, dolar amerykański czy jen). Zapraszam do kontaktu z Kancelarią celem dokonania stosownej analizy umowy pod kątem możliwości jej sądowego unieważnienia.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.