Wygrana z CREDIT AGRICOLE Bank Polska S.A. – spłacona umowa o kredyt zawarta z LUKAS Bank S.A. nieważna!

Przedmiotowa sprawa dotyczy umowy zawartej w 2008 r. z bankiem LUKAS Bank S.A.

Umowa o kredyt zawarta z LUKAS Bank S.A. – niedozwolone postanowienia

W kwestionowanej przez kredytobiorców umowie kredytu, znajdowały się następujące niedozwolone postanowienia (klauzule abuzywne):

„Kredyt zostanie wypłacony w złotych polskich po przeliczeniu kwoty określonej w § 1 według kursu kupna dewiz, obowiązującego w Tabeli kursów walut w LUKAS Banku w dniu uruchomienia każdej z kolejnych transz (…).” § 4 ust. 3 zd 1 Umowy;

„Wypłata kredytu następuje w złotych polskich według kursu kupna dewiz obowiązującego w dniu wypłaty kredytu według Tabeli kursów walut” § 31 ust. 1 zd. 1 Regulaminu;

„Spłata kredytu oraz prowizji dokonywana jest w złotych polskich jako równowartość wymagalnej kwoty spłaty wyrażonej w walucie obcej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży dewiz określonego w Tabeli kursów walut obowiązującej w dniu wpływu środków na rachunek techniczny Klienta” § 31 ust. 2 Regulaminu.

Zarzuty w stosunku do umowy – nieważność kredytu Lukas Bank

Z uwagi na znajdujący się w umowie mechanizm denominacji, w pozwie podniesiono zarzuty dotyczące między innymi: braku transparentności wzorca umownego (umowy), naruszenia zasady swobody umów, przepisów prawa bankowego, naruszenia zasady określoności świadczenia i nieuzgodnienia istotnych przedmiotowo elementów umowy, jak i  naruszenia obowiązków informacyjnych, w tym nieprzedstawienia pełnych  i zrozumiałych informacji o ryzyku kursowym oraz braku rzetelnej informacji o granicach ryzyka walutowego.

Oczywiście argumentacja przedstawiona w pozwie dotyczyła także znajdujących się w umowie klauzul niedozwolonych, które w sposób nieuprawniony umożliwiały bankowi jednostronnie i arbitralnie ustalać kursy kupna oraz sprzedaży CHF.

Rozstrzygnięcie sądu – stwierdzenie nieważności umowy kredytu CHF i zwrot nadpłaconych pieniędzy

Z uwagi na to, że umowa została spłacona w 2019 r., kredytobiorca w ramach sporu sądowego domagał się wyłącznie zwrotu spłaconych pieniędzy.

Fakt, że doszło do wcześniejszej spłaty udzielonego kredytu CHF nie stało na przeszkodzie w wytoczeniu przeciwko bankowi powództwa o zapłatę.

Zasądzone kwoty dotyczą kwot spłacanych od 2008 r.

Wyrok jest nieprawomocny. Kancelaria oczekuje apelacji ze strony banku.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.