Jakie są koszty prowadzenia sprawy frankowej o ustalenie nieważności umowy?

Jednym z kluczowych czynników warunkujących wystąpienie na drogę postępowania sądowego w tzw. sprawie frankowej jest nie tylko ocena treści zawartej z bankiem umowy, ale także znajomość wszelkich kosztów prowadzenia takiej sprawy -wynagrodzenia pełnomocnika oraz kosztów sądowych.

Opłata sądowa oraz skarbowa – podstawowe opłaty w postępowaniu sądowym

Wnosząc pozew w sprawie frankowej należy liczyć się najpierw z dwoma opłatami: 1) opłatą sądową oraz 2) opłatą skarbową od pełnomocnictwa.

Co do zasady, opłata sądowa w sprawie frankowej (od pozwu) wynosi 1000 zł. Zasady ustalania wysokości tej opłaty uregulowane są w art. 13 oraz 13a Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłatę tę uiszcza się na konto sądu, do którego wnosimy pozew. Potwierdzenie przelewu (uiszczenia opłaty) załącza się do pozwu.

Z kolei opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł i uiszcza się ją na konto właściwego miejscowo urzędu miasta (wnosząc pozew do sądu w Poznaniu opłatę uiszcza się w Urzędzie Miasta w Poznaniu). Analogicznie jak przy opłacie sądowej, dowód uiszczenia opłaty skarbowej załącza się do pozwu.

Zaliczka na poczet dowodu z opinii biegłego sądowego

Przy roszczeniach o tzw. odfrankowienie wnosi się o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rachunkowości i finansów lub bankowości na okoliczność wysokości nadpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych z tytułu stosowania w umowie niedozwolonych postanowień indeksacyjnych/denominacyjnych.

Zaliczka ta waha się od 2 tys. zł do 4 tys. zł i uiszcza się ją na wezwanie sądu. Należy jednak pamiętać, iż na chwilę obecną zdecydowana większość sądów uznaje umowy frankowe za nieważne w całości, w związku z czym przeprowadzanie dowodów z opinii biegłego sądowego w tych sprawach jest rzadkością.

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach frankowych

Kolejnym składnikiem kosztów w sprawach frankowych są koszty zastępstwa procesowego. Należy pamiętać, że koszty te – zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy – ponosi strona przegrywająca proces. Uiszcza się je dopiero przy prawomocnym wyroku, a nie np. przy wnoszeniu pozwu.

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego uzależniona jest od tzw. wartości przedmiotu sporu (co do zasady, przy roszczeniu o ustalenie nieważności oraz zapłatę jest to suma kwoty udzielonego kredytu oraz wszystkich uiszczonych rat kapitałowo – odsetkowych i innych opłat).

Dokładne stawki kosztów zastępstwa procesowego znajdziemy w § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych. I tak przykładowo: przy roszczeniu, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi między 200 tys. zł a 2 miliony zł koszty zastępstwa procesowego (za I Instancję) wynoszą 10.800 zł.

Koszty postępowania apelacyjnego w sprawach frankowych

W przypadku postępowania apelacyjnego koszty te różnią się w zależności od tego, która strona wnosi apelację. W przypadku kredytobiorcy opłata ta, co do zasady, wynosi 1000 zł. Z kolei jeżeli apelację wnosi bank, to opłata sądowa od apelacji wynosi 5% od tzw. wartości przedmiotu zaskarżenia (zazwyczaj pokrywa się ona z wartością przedmiotu sporu).

Jeżeli chodzi o koszty zastępstwa procesowego, to wynoszą one odpowiednio 50% stawki z I Instancji (jeżeli sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym) albo 75% stawki z I Instancji (jeżeli sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym).

Zasada odpowiedzialności za wynik sprawy

Podstawową zasadą odnoszącą się do kosztów postępowania sądowego jest tzw. zasada odpowiedzialności za wynik sprawy. Oznacza ona, że za proces płaci ta strona, która przegrywa proces. Chodzi tutaj zarówno o opłaty, jak i koszty zastępstwa procesowego.

Innymi słowy, przy wygranym przez kredytobiorcę procesie bank (jako strona przegrywająca) zwraca kredytobiorcy uiszczone opłaty (opłata sądowa oraz skarbowa) oraz zostaje obciążony opisanymi wyżej kosztami zastępstwa procesowego.

Wynagrodzenie Kancelarii w sprawach frankowych

Zasady prowadzenia sprawy o nieważność kredytu frankowego, w tym wysokość wynagrodzenia, powinna regulować umowa zawierana między kredytobiorcą a Kancelarią.

Najczęściej wynagrodzenie to ma dwojaki charakter. Pierwsza część wynagrodzenia to tzw. wynagrodzenie zasadnicze płatne niezależnie od wyniku sprawy. Jego wysokość jest różna i może wynieść od kilku do nawet kilkunasty tysięcy złotych.

Druga część wynagrodzenia uzależniona jest od sukcesu w sprawie (success fee). I tak jest to zazwyczaj albo % od wartości udzielonego kredytu, albo odzyskanych pieniędzy. Zdarzają się sformułowania, że % ten naliczany jest od uzyskanej korzyści.

Bardzo ważne jest, aby wynagrodzenie success fee zostało sformułowane w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości (od czego jest naliczane i jaka jest jego faktyczna wysokość).

W umowie z Kancelarią powinno zostać uregulowane, kto otrzymuje koszty zastępstwa procesowego (kredytobiorca czy Kancelaria). Jeżeli umowa nic nie mówi na ten temat, to koszty zastępstwa procesowego należne są kredytobiorcy.

Oczywiście w umowie z Kancelarią mogą pojawić się także inne koszty, jak koszty stawiennictwa czy dojazdu na rozprawę.

Pomoc prawna w sprawach frankowych

Materia kosztów postępowania sądowego jest złożona i dla osoby nieobeznanej z przepisami prawa może ona rodzić spore trudności w ustaleniu faktycznych kosztów prowadzenia sprawy sądowej.

Kancelaria przed podjęciem współpracy nie tylko przedstawia wzór stosownej umowy o prowadzenie sprawy frankowej, ale również rozpisuje koszty prowadzenia sprawy przed sądem. Jeżeli chcesz wiedzieć, jaki będzie koszt prowadzenia Twojej sprawy oraz czy masz szansę wygrać z bankiem, odezwij się do mnie.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.