Mapa klauzul niedozwolonych w sprawach frankowych

Rzecznik Finansowy opublikował zbiór klauzul, które pochodzą z przeanalizowanych przez Rzecznika Finansowego umów lub regulaminów kredytów hipotecznych zawieranych przez banki z klientami w latach 2002-2009. Jest to kolejne narzędzie frankowiczów do walki z bankami o ustalenie nieważności umowy bądź jej odfrankowienie.

Klauzule niedozwolone w kredytach frankowych

Przypomnieć należy, iż w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej znajdują się zapisy umowne, na mocy których banki przeliczają saldo kredytu w dniu jego wypłaty na walutę CHF (zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut obowiązującej w danym banku) oraz każdą ratę kapitałowo-odsetkową spłacanego kredytu frankowego (zgodnie z kursem sprzedaży CHF według Tabeli Kursów Walut obowiązującej w danym banku).

W przypadku umów tzw. kredytów denominowanych mechanizm jest zbliżony do powyższego, z tym zastrzeżeniem, że przeliczenie kwoty kredytu w PLN następuje odniesieniu do wskazanej w umowie kwoty CHF (stanowiącej miernik wartości).

W orzecznictwie sądów powszechnych, w tym w orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, iż klauzule, które odwołują się do kursów walut zawartych w „Tabeli kursowej” banku, są niedozwolone (mają charakter abuzywny), albowiem kształtują prawa i obowiązki konsumenta – kredytobiorcy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Mapa klauzul niedozwolonych w umowach kredytów „walutowych” Rzecznika Finansowego

Na opublikowanej mapie klauzul niedozwolonych w umowach frankowych, znajdziemy liczne klauzule abuzywne, które były stosowane przez banki w różnych wzorcach umownych. Konstrukcja większości klauzul jest do siebie zbliżona. Mapę tę znajdziesz na stronie Rzecznika Finansowego.

Skutek uznania klauzuli umownej za niedozwoloną

Skutkiem uznania danego postanowienia umownego za klauzulę abuzywną jest jego bezskuteczność w stosunku do konsumenta od początku zawarcia umowy. Postanowienie takie nie wiąże konsumenta, co powoduje, że w umowie powstaje swego rodzaju „luka”, która może skutkować ustaleniem nieważności kredytu frankowego bądź jego „odfrankowieniem”.

Warto dodać, iż w wyroku z dnia 3 października 2019 r., w sprawie C-260/18 (Dziubak) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), wskazał m.in., że sąd krajowy po wyeliminowaniu z umowy frankowej nieuczciwego warunku nie jest uprawniony do uzupełnienia powstałej luki poprzez odwołanie się np. do kursu średniego NBP. Więcej pisałem o tym w artykule: „Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie frankowej – unieważnienie lub odfrankowienie kredytu”.

Kredyt frankowy – pomoc prawna

Jeśli zastanawiasz się czy Twoja umowa „nadaje się” do unieważnienia bądź odfrankowienia prześlij mi skany/zdjęcia dokumentów, dzięki czemu dowiesz się czy masz szansę na wygraną w sądzie. Pamiętaj, że każda sprawa wymaga indywidualnej analizy i opieranie się wyłącznie na treści znajdujących się w umowie zapisów niedozwolonych – z pominięciem np. okoliczności dotyczących sposobu zawarcia umowy – to za mało na sukces w sprawie.

Dodatkowo z listą niedozwolonych klauzul umownych możesz zapoznać się w artykule: „Klauzule indeksacyjne w kredytach frankowych”. Nadto, w zakładce kredyty frankowe znajdziesz zapisy znajdujące się w tych wzorcach umownych, w stosunku do których prowadzę w imieniu Klientów Kancelarii spory sądowe.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.