mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie tzw. pozwu zbiorowego frankowiczów przeciwko mBank S.A. orzekł, iż kredytobiorcy, którzy spłacili pierwotnie udzieloną im przez bank kwotę kapitału, nie muszą na czas trwania procesu dokonywać dalszych spłat rat kapitałowo – odsetkowych. Jest to kolejne korzystne dla frankowiczów rozstrzygnięcie.

Zabezpieczenie powództwa – wstrzymanie spłaty rat kapitałowo – odsetkowych  

Wnosząc do sądu pozew o unieważnienie umowy kredytu frankowego (indeksowanego bądź denominowanego do waluty obcej) można żądać zabezpieczenia niniejszego roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kapitałowo – odsetkowych w wysokości oraz terminach określonych umową kredytową na czas trwania postępowania oraz zakazanie bankowi składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej.

Pisałem o tym w artykule: „Zaprzestanie spłaty rat kredytu frankowego na czas trwania procesu”.

mBank S.A. – Sąd Apelacyjny za wstrzymaniem spłaty kredytu

Przypomnieć należy, iż w tekście: „Wstrzymanie spłaty kredytu frankowego – zabezpieczenie powództwa” opisywałem postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie VI Acz 1137/19, w którym to postanowieniu sąd uznał, iż uzasadnione jest wstrzymanie spłat na czas procesu, albowiem kontynuowanie spłat ponad udzieloną kwotę kredytu w czasie procesu o jego unieważnienie podważałoby sens takiego postępowania.

Ostatnie postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie pozwu zbiorowego przeciwko mBank S.A. pokazuje, iż sądy coraz częściej wydają korzystne dla frankowiczów rozstrzygnięcia.

Wstrzymanie spłaty rat kredytu – zgodnie z kształtującą się linią orzeczniczą – będzie uzasadnione w sytuacji, w której doszło do spłaty pierwotnie udzielonego kredytobiorcy przez bank kapitału. W interesie kredytobiorcy nie jest bowiem dalsze wykonywanie umowy (spłata rat kapitałowo – odsetkowych), zwłaszcza w ramach długiego postępowania sądowego.

Przykładowo: bank udostępnił kredytobiorcy kwotę 200 tys. zł. Na dzień wniesienia pozwu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie, kredytobiorca spłacił kwotę 220 tys. zł. Oprócz żądania unieważnienia umowy, kredytobiorca może dodatkowo żądać zwrotu 20 tys. zł tytułem nadpłaconej kwoty kapitału.

W opisanym przykładzie dalsza spłata prowadziłaby do bezpodstawnego wzbogacenia banku. Bank musiałby dodatkowo zwrócić kredytobiorcy pieniądze, które spłacał on przez cały czas trwania procesu.

Unieważnienie umowy kredytu frankowego – mBank S.A.

Jednym z istotniejszych argumentów w sprawach związanych z mBank S.A. jest fakt, iż klauzula w części dotyczącej zasad ustalania wysokości rat kapitałowo-odsetkowych została wpisana do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone pod numerem 5743.

Zapis ten brzmi: „Raty kapitałowo-odsetkowe oraz odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej (…), obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”.

Jeżeli w umowie zawartej z mBank S.A. (umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF, umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF) znajduje się ww. zapis, powołując się w toku procesu sądowego na wspomniany wpis do rejestru klauzul niedozwolonych, sąd powinien przyjąć bez szczegółowej analizy, iż mechanizm indeksacyjny znajdujący się w umowie jest niedozwolony i jako taki niewiążący, począwszy od dnia podpisania umowy.

Wyeliminowanie z kolei zapisu, w którym bank ustalając kurs kupna/sprzedaży odwołuje się do „swojej” tabeli kursów, winno skutkować unieważnieniem umowy w całości bądź jej odfrankowieniem. Przykłady takich zapisów znajdziesz w tekście: „Klauzule indeksacyjne w kredytach frankowych”.

Pomoc prawna dla frankowiczów

Komentowane w niniejszym artykule postanowienie jest kolejnym pozytywnym sygnałem dla frankowiczów, którzy zastanawiają się czy warto iść do sądu i walczyć o swoje prawa. Jeśli nie wiesz, czy Twoja umowa „nadaje się” do unieważnienia bądź odfrankowienia, skontaktuj się ze mną. Przedstawię Ci możliwe scenariusze w Twojej sprawie, w tym jakie masz szanse na wygraną z bankiem oraz jakie będą szacunkowe korzyści tej wygranej.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.