Wygrana z PKO BP S.A. – spłacona umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny nieważna!

Przedmiotowa sprawa dotyczy spłaconej w 2017 r. umowy kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (PKO BP S.A.).

Umowa kredytu denominowanego – WŁASNY KĄT hipoteczny

W umowie kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny znajdowały się następujące niedozwolone zapisy:

„W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dla dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego” – § 5 ust. 4 Umowy.

 „Potrącanie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności, kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów)” – § 13 ust. 7 Umowy.

Spłacony kredyt CHF – a możliwość odzyskania nadpłaconych pieniędzy

Z uwagi na to, że umowa została spłacona w 2017 r., kredytobiorcy w ramach sporu sądowego domagali się zasądzenia na ich rzecz tzw. nadwyżki ponad udostępniony kapitał.

Fakt, że doszło do przedterminowej spłaty udzielonego kredytu nie stało na przeszkodzie w wytoczeniu przeciwko bankowi powództwa o zapłatę.

W toku proces Sąd I Instancji podzielił argumentację Kancelarii zasądzając na rzecz kredytobiorców kwotę 120.180,90 PLN  (słownie złotych polskich: sto dwadzieścia tysięcy sto osiemdziesiąt 90/100), wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, a także zwrot kosztów procesu.

Powództwo zostało oddalone w niewielkiej części dotyczącej żądania odsetkowego.

Wyrok jest nieprawomocny. Kancelaria oczekuje apelacji ze strony banku.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.