Wygrana z PKO BP S.A. – umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT z 2010 r. nieważna!

Przedmiotowa sprawa dotyczy umowy zawartej w 2010 r. z bankiem Nordea Bank Polska S.A.

Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT – klauzule abuzywne

W umowie o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT  (Części Ogólna Umowy) – znajdowały się następujące niedozwolone zapisy:

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów, obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych” – § 1 ust. 2 COU;

„1. W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, wypłata następuje
w złotych, w kwocie stanowiącej równowartość wypłaconej kwoty wyrażonej w walucie obcej. 3. Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów w dniu wypłaty środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych
” – § 13 ust. 1 – 2 COU;

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej: 1/ Harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany, 2/ Spłata następuje: a) w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, przy czym do przeliczeń wysokości rat kapitałowo – odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej
w banku (…)
” – § 15 ust. 7 COU.

Zarzuty w stosunku do umowy – nieważność kredytu frankowego  

Z uwagi na znajdujący się w umowie mechanizm denominacji, w pozwie podniesiono zarzuty dotyczące między innymi: braku transparentności wzorca umownego (umowy), naruszenia zasady swobody umów, przepisów prawa bankowego, naruszenia zasady określoności świadczenia i nieuzgodnienia istotnych przedmiotowo elementów umowy, jak i  naruszenia obowiązków informacyjnych, w tym nieprzedstawienia pełnych  i zrozumiałych informacji o ryzyku kursowym oraz braku rzetelnej informacji o granicach ryzyka walutowego.

Oczywiście argumentacja przedstawiona w pozwie dotyczyła także znajdujących się w umowie klauzul niedozwolonych, które w sposób nieuprawniony umożliwiały bankowi jednostronnie i arbitralnie ustalać kursy kupna oraz sprzedaży CHF.

Rozstrzygnięcie sądu – stwierdzenie nieważności umowy kredytu CHF

Zgodnie z żądaniem pozwu, sąd stwierdził nieważność zawartej między stronami umowy. Rozstrzygnięcie to umożliwi kredytobiorcom – po zakończeniu procesu – wykreślić hipotekę ustanowioną na nieruchomości.

Warto nadmienić, iż umowa od dnia jej zawarcia umożliwiała spłatę kredytu bezpośrednio w walucie CHF.

Wyrok jest nieprawomocny. Kancelaria oczekuje apelacji ze strony banku.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.