Prawomocna wygrana z PKO BP S.A. – umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT nieważna!

Przedmiotowa sprawa dotyczy umowy zawartej w 2007 r. z bankiem Nordea Bank Polska S.A.

Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT – klauzule niedozwolone

W umowie o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT  (Części Ogólna Umowy) – znajdowały się następujące niedozwolone zapisy:

W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów, obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych” – § 1 ust. 2 COU;

Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu wypłaty środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych” – § 11 ust. 3 COU;

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej: 1/ Harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany, 2/ Spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, 3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo – odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu spłaty, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych” – § 13 ust. 7 COU.

Rozstrzygnięcie sądu – stwierdzenie nieważności umowy kredytu CHF

W pierwszej kolejności w I Instancji Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok, zgodnie z którym:

– ustalił, iż umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITA zawarta z Nordea Bank Polska S.A. jest nieważna;

– zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie spłacane na poczet umowy raty kapitałowo – odsetkowe w PLN oraz CHF (od 2007 r.);

– zasądził od banku na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu.

Apelację od ww. wyroku wniósł pozwany bank. Wyrokiem z dnia 5 października 2023 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach w oddalił apelację pozwanego banku, zasądzając jednocześnie od banku na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu.

Rozstrzygnięcie to umożliwi kredytobiorcom rozliczenie nieważnej umowy oraz wykreślenie hipoteki ustanowionej na nieruchomości.

Wyrok jest prawomocny.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.