Wygrana z BNP PARIBAS Bank Polska S.A. – umowa kredytu hipotecznego zawarta z Fortis Bank Polska S.A. nieważna!

Przedmiotowa sprawa dotyczy umowy zawartej w 2005 r. z bankiem Fortis Bank Polska S.A.

Umowa kredytu hipotecznego Fortis Bank – klauzule abuzywne

W umowie kredytu hipotecznego zawartej z Fortis Bank Polska S.A. znajdowały się następujące niedozwolone zapisy:

Wypłata kredytu w walucie obcej, następuje przy zastosowaniu kursu zakupu walut w Banku, z dnia wypłaty kredytu” – § 19 ust. 4 Regulaminu udzielania kredytu hipotecznego dla Klientów Indywidualnych w FORTIS Banku Polska S.A.;

W przypadku kredytów w walutach obcych, raty spłat przeliczane są na złote, według ostatniej tabeli kursów ogłoszonej przez Bank w dniu jej wymagalności, przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut” – § 21 ust. 3 Regulaminu udzielania kredytu hipotecznego dla Klientów Indywidualnych w FORTIS Banku Polska S.A.

Zarzuty w stosunku do umowy – nieważność kredytu CHF

Z uwagi na znajdujący się w umowie mechanizm denominacji, w pozwie podniesiono zarzuty dotyczące między innymi: braku transparentności wzorca umownego (umowy), naruszenia zasady swobody umów, przepisów prawa bankowego, naruszenia zasady określoności świadczenia i nieuzgodnienia istotnych przedmiotowo elementów umowy, jak i  naruszenia obowiązków informacyjnych, w tym nieprzedstawienia pełnych  i zrozumiałych informacji o ryzyku kursowym oraz braku rzetelnej informacji o granicach ryzyka walutowego.

Oczywiście argumentacja przedstawiona w pozwie dotyczyła także znajdujących się w umowie klauzul niedozwolonych, które w sposób nieuprawniony umożliwiały bankowi jednostronnie i arbitralnie ustalać kursy kupna oraz sprzedaży CHF.

Rozstrzygnięcie sądu – stwierdzenie nieważności umowy kredytu CHF

Zgodnie z żądaniem pozwu, sąd stwierdził nieważność zawartej między stronami umowy. Rozstrzygnięcie to umożliwi kredytobiorcom – po zakończeniu procesu – wykreślić hipotekę ustanowioną na nieruchomości.

Wyrok jest nieprawomocny. Kancelaria oczekuje apelacji ze strony banku.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.