Wstrzymanie spłaty kredytu w EURO – zabezpieczenie w sprawie Raiffeisen

Przedmiotowa sprawa dotyczy umowy zawartej w 2009 r. z bankiem EFG Eurobank ERGASIAS S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (obecnie: Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft) indeksowanej do waluty EURO.

Umowa o kredyt mieszkaniowy EFG Eurobank w EURO – klauzule niedozwolone

W umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej z EFG Eurobank ERGASIAS S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (w Regulaminie kredytu hipotecznego udzielanego przez POLBANK EFG) – znajdowały się następujące niedozwolone zapisy:

„W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredy następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, stosuje się kurs nie niższy niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty poszczególnych transz. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczanego jest według kursu stosowanego przy uruchomieniu kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, saldo zadłużenia z tytułu kredytu obliczane jest według kursów stosowanych przy wypłacie poszczególnych transz. Aktualne saldo zadłużenia w walucie kredytu Kredytobiorca otrzymuje listownie na podstawie postanowień § 11” – § 7 ust. 4 Regulaminu;

„W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej: 1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązująca w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu; 2) jeśli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu”  –  § 9 ust. 2 Regulaminu.

Zabezpieczenie powództwa o unieważnienie kredytu EURO

W trakcie procesu o stwierdzenie nieważności kredytu EURO zawartego z bankiem EFG Eurobank ERGASIAS S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (obecnie: Raiffeisen Bank International  Aktiengesellschaft), Kancelaria w imieniu kredytobiorców złożyła wniosek o wstrzymanie spłaty rat kredytu na czas trwania procesu.

W pozwie jak i we wniosku o zabezpieczenie podniesiono m.in. argumentację związaną z niedozwolonym mechanizmem indeksacji (klauzul niedozwolonych, które w sposób nieuprawniony umożliwiały bankowi jednostronnie i arbitralnie ustalać kursy kupna oraz sprzedaży EUR).

Warto podkreślić, iż bez znaczenia jest tutaj fakt, że nie jest to tzw. kredyt frankowy a kredyt EURO. O możliwości unieważnienia kredytu EURO pisałem w artykule: „Kredyty w EURO jak kredyty frankowe – czyli o nieważności umów powiązanych z walutą obcą”.

Rozstrzygnięcie sądu – zaprzestanie spłaty kredytu w EURO na czas trwania procesu

Zgodnie z wnioskiem o zabezpieczenie Sąd I Instancji wstrzymał obowiązek dokonywania przez kredytobiorców spłat rat kredytu EURO w wysokości i terminach określonych umową o kredyt hipoteczny w okresie od dnia wydania przez sąd postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w tej sprawie.

Dzięki powyższego rozstrzygnięciu kredytobiorcy nie muszą dalej spłacać kredytu. Ponadto, udzielone zabezpieczenie świadczy o tym, że w ocenie sądu istnieje duże prawdopodobieństwo uznania umowy kredytu EURO za nieważną. 

Unieważnienie kredytu w EURO – pomoc prawna dla eurowiczów

Kancelaria pomaga nie tylko w unieważnieniu kredytów frankowych, ale także innych powiązanych z walutą obcą (EURO, dolar amerykański czy jen). Zapraszam do kontaktu z Kancelarią celem dokonania stosownej analizy umowy pod kątem możliwości jej sądowego unieważnienia.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.