Prawomocna wygrana z Raiffeisen – umowa o kredyt mieszkaniowy zawarta z EFG Eurobank nieważna!

Przedmiotowa sprawa dotyczy umowy zawartej w 2007 r. z bankiem EFG Eurobank ERGASIAS S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (obecnie: Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft).

Umowa o kredyt mieszkaniowy EFG Eurobank

W umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej z EFG Eurobank ERGASIAS S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (w Regulaminie kredytu hipotecznego udzielanego przez POLBANK EFG) – znajdowały się następujący niedozwolone zapisy:

„W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredy następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, stosuje się kurs nie niższy niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty poszczególnych transz. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczanego jest według kursu stosowanego przy uruchomieniu kredytu.
W przypadku wypłaty kredytu w transzach, saldo zadłużenia z tytułu kredytu obliczane jest według kursów stosowanych przy wypłacie poszczególnych transz. Aktualne saldo zadłużenia w walucie kredytu Kredytobiorca otrzymuje listownie na podstawie postanowień § 11” –
§ 7 ust. 4 Regulaminu;

„W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej: 1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązująca w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu; 2) jeśli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu” – § 9 ust. 2 Regulaminu.

Rozstrzygnięcie sądu – stwierdzenie nieważności umowy

W pierwszej kolejności w I Instancji Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok, zgodnie z którym:

– ustalił, iż umowa kredyt mieszkaniowy zawartej z EFG Eurobank ERGASIAS S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce;

– zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie spłacane na poczet umowy raty kapitałowo – odsetkowe zarówno w PLN jak i CHF (od 2007 r.);

– zasądził od banku na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu.

Apelację od ww. wyroku wniósł pozwany bank Wyrokiem z dnia 14 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w przeważającej mierze oddalił apelację pozwanego banku, uwzględniając jedynie tzw. zarzut zatrzymania, zasądzając jednocześnie od banku na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu.

Rozstrzygnięcie to umożliwi kredytobiorcom rozliczenie nieważnej umowy oraz wykreślenie hipoteki ustanowionej na nieruchomości.

Wyrok jest prawomocny.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.