Wygrana z PKO BP S.A. – umowa o kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny nieważna!

Przedmiotowa sprawa dotyczy umowy zawartej w 2008 r. z bankiem PKO BP S.A.

Umowa o kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT hipoteczny

W umowie o kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT hipoteczny znajdowały się niedozwolone zapisy dotyczące zasad przeliczenia kwoty z CHF na PLN (kwoty kredytu) oraz rat kapitałowo – odsetkowych:

W przypadku wypłaty kredytu albo transzy kredytu w walucie polskiej, stosuje się kurs kupna dla dewiz obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego, według aktualnej Tabeli kursów” – § 4 ust. 2 COU;

W przypadku dokonywania spłat zadłużenia kredytobiorcy z: 1) ROR – środki z rachunku będą pobierane w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty spłaty kredytu w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, przy zastosowaniu kursu sprzedaży dla dewiz, obowiązującego w PKO BP SA w dniu, o którym mowa w § 7 ust. 5 CSU, według aktualnej Tabeli kursów; 3) rachunku technicznego – środki z rachunku będą pobierane w walucie kredytu w wysokości stanowiącej kwotę kredytu lub raty; wpłaty dokonywane na rachunek techniczny w walucie innej niż waluta kredytu, będą przeliczane na walutę kredytu przy zastosowaniu kursów kupna/sprzedaży dla walut, obowiązujących w PKO BP SA według aktualnej Tabeli kursów” –  § 22 ust. 2 COU.

Zarzuty w stosunku do umowy – nieważność umowy

Z uwagi na znajdujący się w umowie mechanizm denominacji, w pozwie podniesiono zarzuty dotyczące między innymi: braku transparentności wzorca umownego (umowy), naruszenia zasady swobody umów, przepisów prawa bankowego, naruszenia zasady określoności świadczenia i nieuzgodnienia istotnych przedmiotowo elementów umowy, jak i  naruszenia obowiązków informacyjnych, w tym nieprzedstawienia pełnych  i zrozumiałych informacji o ryzyku kursowym oraz braku rzetelnej informacji o granicach ryzyka walutowego.

Oczywiście argumentacja przedstawiona w pozwie dotyczyła także znajdujących się w umowie klauzul niedozwolonych, które w sposób nieuprawniony umożliwiały bankowi jednostronnie i arbitralnie ustalać kursy kupna oraz sprzedaży CHF.

Rozstrzygnięcie sądu – stwierdzenie nieważności umowy i teoria dwóch kondykcji

W pierwszej kolejności zgodnie z żądaniem pozwu, sąd stwierdził nieważność zawartej między stronami umowy. Rozstrzygnięcie to umożliwi kredytobiorcom – po zakończeniu procesu – wykreślić hipotekę ustanowioną na nieruchomości.

Dodatkowo zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji sąd zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie spłacane na poczet umowy raty kapitałowo – odsetkowe.

Wyrok jest nieprawomocny. Kancelaria oczekuje apelacji ze strony banku.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.