Wygrana z PKO BP S.A. – spłacona umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny nieważna!

Przedmiotowa sprawa dotyczy spłaconej w 2017 r. umowy kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (PKO BP S.A.).

Umowa kredytu denominowanego – WŁASNY KĄT hipoteczny

W umowie kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny (Części Ogólnej, tzw. COU) – znajdowały się następujące niedozwolone zapisy (dot. przeliczenia kwoty kredytu z CHF na PLN i następnie rat kapitałowo – odsetkowych):

W przypadku wypłaty kredytu albo transzy w walucie polskiej, stosuje się kurs kupna dla dewiz obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego, według aktualnej Tabeli kursów’’ – § 4 ust 2  COU;    

W przypadku dokonywania spłat zadłużenia Kredytobiorcy z: 1) ROR – środki z rachunku będą pobierane w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty spłaty kredytu w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, przy zastosowaniu kursu sprzedaży dla dewiz, obowiązującego w PKO BP SA w dniu, o którym mowa w § 7 ust. 5 CSU, według aktualnej Tabeli kursów, 3) rachunku technicznego – środki z rachunku będą pobierane w walucie kredytu w wysokości stanowiącej kwotę kredytu lub raty. Wpłaty dokonywane na rachunek techniczny w walucie innej niż waluta kredytu, będą przeliczane na walutę kredytu przy zastosowaniu kursów kupna/sprzedaży dla walut, obowiązujących w PKO BP SA według aktualnej Tabeli kursów’’ § 22 ust. 2 pkt. 1 i 3 COU.

Zarzuty w stosunku do umowy – nieważność umowy

Z uwagi na znajdujący się w umowie mechanizm denominacji, w pozwie podniesiono zarzuty dotyczące między innymi: braku transparentności wzorca umownego (umowy), naruszenia zasady swobody umów, przepisów prawa bankowego, naruszenia zasady określoności świadczenia i nieuzgodnienia istotnych przedmiotowo elementów umowy, jak i  naruszenia obowiązków informacyjnych, w tym nieprzedstawienia pełnych  i zrozumiałych informacji o ryzyku kursowym oraz braku rzetelnej informacji o granicach ryzyka walutowego.

Oczywiście argumentacja przedstawiona w pozwie dotyczyła także znajdujących się w umowie klauzul niedozwolonych, które w sposób nieuprawniony umożliwiały bankowi jednostronnie i arbitralnie ustalać kursy kupna oraz sprzedaży CHF.

Spłacony kredyt CHF – a możliwość odzyskania nadpłaconych pieniędzy

Z uwagi na to, że umowa została spłacona w 2017 r., kredytobiorcy w ramach sporu sądowego domagali się zasądzenia na ich rzecz tzw. nadwyżki ponad udostępniony kapitał.

Fakt, że doszło do przedterminowej spłaty udzielonego kredytu nie stał na przeszkodzie w wytoczeniu przeciwko bankowi powództwa o zapłatę.

W toku proces Sąd I Instancji podzielił argumentację Kancelarii zasądzając na rzecz kredytobiorców tzw. nadwyżkę ponad udostępniony kapitał wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie, a także zwrot kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny. Kancelaria oczekuje apelacji ze strony banku.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.