Wygrana z ING Bank Śląski S.A. – spłacona umowa o mieszkaniowy kredyt hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF nieważna!

Przedmiotowa sprawa dotyczy umowy zawartej w 2008 r. z bankiem ING Bank Śląski S.A., przedterminowo spłaconej przez kredytobiorców.

Umowa o mieszkaniowy kredyt hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF

W umowie o mieszkaniowy kredyt hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF znajdowały się między innymi następujące zapisy dotyczące zasad ustalania wysokości salda kredytu i wysokości poszczególnych rat kredytu w oparciu o kursy waluty obcej CHF:

„Równowartość wskazanej kwoty w walucie CHF zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF Banku z dnia wypłaty (uruchomienia) kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu) i zostanie podana
w harmonogramie spłat” –
§ 1 ust. 1 zd. 2 Umowy;

„Kredyt zostanie uruchomiony w złotych, a jego równowartość w walucie CHF ustalona zostanie według kursu kupna określonego w § 1 ust. 1, w dniu uruchomienia kredytu” – § 2 ust. 4 Umowy;

„Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami oraz innymi zobowiązaniami wynikającymi z umowy kredytu. Kredyt, odsetki oraz inne zobowiązania wyrażone w CHF będą spłacane w złotych jako równowartość raty w CHF przeliczonej według gotówkowego kursu sprzedaży CHF Banku z dnia wymagalnej spłaty raty (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A, w tym dniu” – § 4 ust. 1 Umowy.

Zarzuty w stosunku do umowy – nieważność umowy

Z uwagi na znajdujący się w umowie mechanizm indeksacji, w pozwie podniesiono zarzuty dotyczące między innymi: braku transparentności wzorca umownego (umowy), naruszenia zasady swobody umów, przepisów prawa bankowego, naruszenia zasady określoności świadczenia i nieuzgodnienia istotnych przedmiotowo elementów umowy, jak i  naruszenia obowiązków informacyjnych, w tym nieprzedstawienia pełnych  i zrozumiałych informacji o ryzyku kursowym oraz braku rzetelnej informacji o granicach ryzyka walutowego.

Oczywiście argumentacja przedstawiona w pozwie dotyczyła także znajdujących się w umowie klauzul niedozwolonych, które w sposób nieuprawniony umożliwiały bankowi jednostronnie i arbitralnie ustalać kursy kupna oraz sprzedaży CHF.

Rozstrzygnięcie sądu – zasądzenie nadwyżki ponad udostępniony kapitał

Z uwagi na to, że umowa została spłacona w 2020 r., kredytobiorcy w ramach sporu sądowego domagali się wyłącznie zwrotu spłaconych pieniędzy, tzw. nadwyżki ponad udostępniony kapitał.

Fakt, że doszło do przedterminowej spłaty udzielonego kredytu nie stał na przeszkodzie w wytoczeniu przeciwko bankowi powództwa o zapłatę.

Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców dochodzone przez nich kwoty. Powództwo zostało oddalone w niewielkim zakresie – jako datę rozpoczęcia naliczania odsetek przyjęto moment pouczenia kredytobiorców o skutkach nieważności umowy.  

Wyrok jest nieprawomocny. Kancelaria oczekuje apelacji ze strony banku.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.