Wygrana z Bankiem Millennium – spłacona umowa MILLEKREDYT DOM nieważna!

Przedmiotowa sprawa dotyczy umowy zawartej w 2005 r. z Bankiem Millennium Spółka Akcyjna umowy kredytu hipotecznego (MILLEKREDYT DOM), przedterminowo spłaconej przez kredytobiorcę w 2018 r.

Umowa MILLEKREDYT DOM – nieważność umowy, klauzule abuzywne

W umowie MILLEKREDYT DOM znajdowały się następujące niedozwolone zapisy (dot. przeliczenia kwoty kredyt z PLN na CHF i następnie rat kapitałowo – odsetkowych):

Kredyt indeksowany jest do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy”. – § 2 ust. 2 Umowy;

Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 w złotych polskich, z zastosowaniem Kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium SA”–  § 7 ust. 1 Umowy.

Zarzuty w stosunku do umowy – nieważność umowy kredytu CHF

Z uwagi na znajdujący się w umowie mechanizm indeksacji, w pozwie podniesiono zarzuty dotyczące między innymi: braku transparentności wzorca umownego (umowy), naruszenia zasady swobody umów, przepisów prawa bankowego, naruszenia zasady określoności świadczenia i nieuzgodnienia istotnych przedmiotowo elementów umowy, jak i  naruszenia obowiązków informacyjnych, w tym nieprzedstawienia pełnych  i zrozumiałych informacji o ryzyku kursowym oraz braku rzetelnej informacji o granicach ryzyka walutowego.

Oczywiście argumentacja przedstawiona w pozwie dotyczyła także znajdujących się w umowie klauzul niedozwolonych, które w sposób nieuprawniony umożliwiały bankowi jednostronnie i arbitralnie ustalać kursy kupna oraz sprzedaży CHF.

Spłacony kredyt CHF – a możliwość odzyskania nadpłaconych pieniędzy

Z uwagi na to, że umowa została spłacona w 2018 r., kredytobiorca w ramach sporu sądowego domagał się zasądzenia na jego rzecz tzw. nadwyżki ponad udostępniony kapitał.

Fakt, że doszło do przedterminowej spłaty udzielonego kredytu nie stał na przeszkodzie w wytoczeniu przeciwko bankowi powództwa o zapłatę.

W toku proces Sąd I Instancji podzielił argumentację Kancelarii zasądzając na rzecz kredytobiorcy tzw. nadwyżkę ponad udostępniony kapitał wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie, a także zwrot kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny. Kancelaria oczekuje apelacji ze strony banku.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.