Wygrana z BNP PARIBAS Bank Polska Spółka Akcyjna – umowa kredytu hipotecznego w walucie wymienialnej nieważna!

Przedmiotowa sprawa dotyczy umowy kredytu hipotecznego w walucie wymienialnej zawartej w 2006 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna.

Umowa kredytu hipotecznego w walucie wymienialnej – niedozwolone zapisy

W umowie kredytu hipotecznego w walucie wymienialnej zawartej w 2006 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna – znajdowały się następujące (w Regulaminie kredytu hipotecznego i budowlanego) niedozwolone zapisy:

„Kredyty w walutach wymienialnych wypłacane są w złotych, przy zastosowaniu kursu kupna, waluty obowiązującego w Banku w chwili wypłaty” § 38 ust. 1 Regulaminu;

„Kredyty w walutach wymienialnych spłacane są: 1) w złotych, przy zastosowaniu kursu sprzedaży waluty obowiązującego w Banku w chwili spłaty” – § 38 ust. 2 pkt 1 Regulaminu.

Zarzuty w stosunku do umowy – nieważność umowy kredytu CHF

Z uwagi na znajdujący się w umowie mechanizm denominacji, w pozwie podniesiono zarzuty dotyczące między innymi: braku transparentności wzorca umownego (umowy), naruszenia zasady swobody umów, przepisów prawa bankowego, naruszenia zasady określoności świadczenia i nieuzgodnienia istotnych przedmiotowo elementów umowy, jak i  naruszenia obowiązków informacyjnych, w tym nieprzedstawienia pełnych  i zrozumiałych informacji o ryzyku kursowym oraz braku rzetelnej informacji o granicach ryzyka walutowego.

Oczywiście argumentacja przedstawiona w pozwie dotyczyła także znajdujących się w umowie klauzul niedozwolonych, które w sposób nieuprawniony umożliwiały bankowi jednostronnie i arbitralnie ustalać kursy kupna oraz sprzedaży CHF.

Rozstrzygnięcie sądu – stwierdzenie nieważności umowy

Zgodnie z żądaniem pozwu, sąd stwierdził nieważność zawartej między stronami umowy. Rozstrzygnięcie to umożliwi kredytobiorcy – po zakończeniu procesu – wykreślić hipotekę ustanowioną na nieruchomości.

Wyrok jest nieprawomocny.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.