Wygrana z GETIN Noble Bank S.A. – umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF nieważna!

Przedmiotowa sprawa dotyczy umowy zawartej w 2008 r. z bankiem GETIN Bank S.A. DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi.

Umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF – klauzule abuzywne

W umowie kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF nieważna znajdowały się między innymi następujący zapisy dotyczące zasad ustalania wysokości salda kredytu i wysokości poszczególnych rat kredytu w oparciu o kursy waluty obcej CHF:

W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana do CHF według kursu kupna walut określonego w Tabeli Kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków” – § 9 ust. 2 Umowy;

Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego
w „Bankowej tabeli kursów walut dla  kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” do CHF obowiązującego w dniu spłaty
” – § 10 ust. 3 Umowy.

Zarzuty w stosunku do umowy – nieważność umowy

Z uwagi na znajdujący się w umowie mechanizm indeksacji, w pozwie podniesiono zarzuty dotyczące między innymi: braku transparentności wzorca umownego (umowy), naruszenia zasady swobody umów, przepisów prawa bankowego, naruszenia zasady określoności świadczenia i nieuzgodnienia istotnych przedmiotowo elementów umowy, jak i  naruszenia obowiązków informacyjnych, w tym nieprzedstawienia pełnych  i zrozumiałych informacji o ryzyku kursowym oraz braku rzetelnej informacji o granicach ryzyka walutowego.

Oczywiście argumentacja przedstawiona w pozwie dotyczyła także znajdujących się w umowie klauzul niedozwolonych, które w sposób nieuprawniony umożliwiały bankowi jednostronnie i arbitralnie ustalać kursy kupna oraz sprzedaży CHF.

Rozstrzygnięcie sądu – zasądzenie spłaconych kwot w PLN – teoria dwóch kondykcji

Zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji sąd zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie spłacane na poczet umowy raty kapitałowo – odsetkowe, składki na poczet ubezpieczeń czy prowizję.

Zasądzone kwoty dotyczą kwot spłacanych od 2008 r.

Dodatkowo sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania jako sprzecznego z Dyrektywą 93/13.  

Wyrok jest nieprawomocny. Kancelaria oczekuje apelacji ze strony banku.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.