Jak wykreślić zastaw rejestrowy?

Zastaw rejestrowy, obok hipoteki, jest jedną z częstszych form zabezpieczenia spłaty wierzytelności. W niektórych przypadkach sprzedaż rzeczy obciążonej zastawem rejestrowym, np. samochodu, może być obarczona sankcją nieważności. Stąd też wiedza, jak skutecznie wykreślić zastaw rejestrowy z rejestru zastawów, jest niezwykle przydatna zarówno w obrocie gospodarczym, jak i życiu prywatnym.

Wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawu

Spłata zobowiązania, np. umowy pożyczki, która była zabezpieczona zastawem rejestrowym, nie prowadzi automatycznie do wykreślenia zastawu rejestrowego.

Do wykreślenia zastawu rejestrowego konieczne jest złożenie wniosku, który sporządza się na specjalnym formularzu RZ-3. Formularz taki znajdziemy w sądzie, w którym znajduje się wydział gospodarczy rejestru zastawów. Możemy go również pobrać na stronie ministerstwa sprawiedliwości.

Przy uzupełnianiu wniosku o wykreślenie zastawu z rejestru należy wspomóc się postanowieniem w przedmiocie wpisu zastawu do rejestru zastawu, w którym znajdziemy między innymi numer pozycji rejestru, pod którym wpisano zastaw rejestrowy. Jest to obligatoryjny element wniosku o wykreślenie zastawu.

Wniosek o wykreślenie zastawu podlega opłacie sądowej w wysokości 100 złotych. Dowód uiszczenia niniejszej opłaty należy załączyć do wniosku. Dane do przelewu znajdziemy na stronie sądu, do którego kierowany jest wniosek o wykreślenie zastawu.

Sądem właściwym do wykreślenia zastawu z rejestru zastawów jest ten sąd, który dokonywał wpisu zastawu do rejestru.

W zależności od tego, kto składa wniosek o wykreślenie zastawu, należy do niego dołączyć odpowiednie załączniki, które stanowią podstawę wykreślenia zastawu.

Podstawa wykreślenia zastawu rejestrowego

Wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów może złożyć wierzyciel (zastawnik), dłużnik (zastawca), albo osoba trzecia, która nabyła przedmiot obciążony zastawem rejestrowym. Jeśli wniosek o wykreślenie zastawu składa wierzyciel, nie musi on dołączać żadnego dodatkowego załącznika (oświadczenia).

Wykreślenie zastawu rejestrowego przez dłużnika

Jeśli wniosek składa dłużnik (zastawca), to należy do niego dołączyć oryginał oświadczenia wierzyciela o wyrażeniu zgody na wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów.

Podstawą skutecznego wykreślenia zastawu rejestrowego jest właśnie zgoda wierzyciela na wykreślenie zastawu rejestrowego. W oświadczeniu takim powinny znaleźć się także nasze dane jako dłużnika oraz informacje, że doszło do spłaty (wygaśnięcia) zobowiązania zabezpieczonego zastawem rejestrowym oraz o tym, jaki sąd i pod jaką sygnaturą dokonał wpisu danego przedmiotu do rejestru zastawów.

Podstawą do wykreślenia zastawu rejestrowego przez dłużnika są także oświadczenie wierzyciela o zrzeczeniu się zastawu rejestrowego oraz prawomocny wyrok sądu ustalający wygaśnięcie zastawu rejestrowego, a także inne dokumenty, np. oświadczenie emitenta obligacji, że emisja nie doszła do skutku.

Wykreślenie zastawu przez nabywcę przedmiotu zastawu rejestrowego

W różnych sytuacjach może dojść do nabycia przez osobę trzecią przedmiotu, np. samochodu, który jest obciążony zastawem rejestrowym. Jeśli nabywca chce wykreślić taki zastaw rejestrowy, do wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów musi dołączyć:

1) oświadczenie wierzyciela o wyrażeniu zgody na wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów;

2) zaświadczenie komornika lub innego organu egzekucyjnego o nabyciu przedmiotu zastawu rejestrowego w postępowaniu egzekucyjnym;

3) zaświadczenie sędziego komisarza o nabyciu przedmiotu zastawu rejestrowego w postępowaniu upadłościowym;

4) odpis prawomocnego orzeczenia stwierdzającego nieistnienie zastawu rejestrowego.

Odmowa wydania przez wierzyciela zgody na wykreślenie zastawu rejestrowego

Jeśli doszło do spłaty zobowiązania zabezpieczonego zastawem rejestrowym, wierzyciel ma obowiązek niezwłocznego dokonania czynności niezbędnych do złożenia wniosku o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów, a więc wydania pisemnej zgody na wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów.

W przypadku odmowy wydania przez wierzyciela zgody na wykreślenie zastawu rejestrowego pozostaje nam wystąpienie do sądu z pozwem o stwierdzenie wygaśnięcia lub nieistnienie zastawu rejestrowego. Przed sądem musimy udowodnić, że doszło do spłaty zobowiązania zabezpieczonego zastawem rejestrowym.

Prawomocne orzeczenie stwierdzające wygaśnięcie (nieistnienie) zastawu rejestrowego stanowi podstawę do skutecznego wykreślenia zastawu z rejestru zastawów.

Bezzasadna odmowa wydania przez wierzyciela zgody na wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów stanowić będzie podstawę do obciążenia go kosztami procesu przez sąd rozpoznający sprawę.

Jeśli chciałbyś szybko i skutecznie wykreślić zastaw rejestrowy z rejestru zastawu, zwróć się do mnie!

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.