Niewypłacalność pracodawcy – jak odzyskać wynagrodzenie za pracę?

Zastanawiałeś się, jak możesz odzyskać pieniądze, jeśli Twój pracodawca ogłosi upadłość? W jaki sposób polskie prawo chroni pracowników przed niewypłacalnymi lub niesumiennymi pracodawcami?

Odzyskanie wynagrodzenia za pracę a upadłość pracodawcy

Ogłoszenie upadłości przez pracodawcę oznacza problem dla pracownika, ponieważ nie otrzyma on zaległego wynagrodzenia za pracę. W takim wypadku pracownikowi przysługuje jednak roszczenie o wypłatę zaległego wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Kto ma prawo ubiegać się o wypłatę z FGŚP?

FGŚP wypłaca zaległe wynagrodzenie pracownikom, byłym pracownikom oraz uprawnionym do renty rodzinnej członkom rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika.

Warto pamiętać, iż przez pracownika należy rozumieć nie tylko osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, ale także taką, która wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej czy umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, jeśli z tego tytułu podlegała ona obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Jakich innych świadczeń można żądać od FGŚP?

Mamy prawo, by żądać także innych świadczeń od FGŚP, który oprócz wynagrodzenia za pracę, wypłaci nam między innymi odprawę pieniężną, odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia, ekwiwalent za niewykorzystany urlop czy dodatek wyrównawczy.

Świadczenia te są jednak wypłacane w ograniczonej wysokości. Przy dochodzeniu roszczeń od FGŚP znaczenie mają moment ustania stosunku pracy oraz data wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

Jak dochodzić roszczeń o wynagrodzenie za pracę od FGŚP?

W pierwszej kolejności pracodawca, zarządca, syndyk, likwidator, lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy, w okresie miesiąca od daty niewypłacalności pracodawcy sporządza i składa marszałkowi województwa zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń.

Pracownik oraz inna uprawniona osoba może samodzielnie złożyć wniosek o wypłatę świadczeń z FGŚP, ale może to nastąpić nie wcześniej, niż po upływie dwóch tygodni od daty, w której powinien zostać sporządzony i złożony wykaz oraz uzupełniający wykaz niezaspokojonych roszczeń.

Wniosek o wypłatę świadczeń wraz z niezbędnymi dokumentami składa się co do zasady marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku środki z FGŚP są wypłacane niezwłocznie.

Warto pamiętać, iż w określonych przypadkach pracownik może również złożyć wniosek o wypłatę zaliczki na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń.

Jeśli zastanawiasz się jak możesz odzyskać wynagrodzenie za pracę od niewypłacalnego bądź niesumiennego pracodawcy, zwróć się do mnie po pomoc.

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.