Odszkodowanie za źle wykonany remont

Nierzetelnie wykonany remont to niestety bardzo częsta sytuacja. Na szczęście przepisy prawa dają nam przy źle wykonanym remoncie szereg możliwości. Dowiedz się, jakie przysługują Ci prawa i czego możesz domagać się od wykonawcy.

Remont mieszkania a odszkodowanie

Decydując się na remont mieszkania bardzo rzadko podpisujemy umowę, która określałaby prawa i obowiązki stron oraz kwestie takie jak termin rozpoczęcia prac i ich zakończenia czy specyfikacja zleconych prac (przedmiot umowy).

Powszechną praktyką jest, że umowa o remont mieszkania jest zawierana w formie ustnej, a poszczególne jej elementy potwierdzane są w drodze smsów czy wiadomości mailowych. Brak umowy w formie pisemnej w żadnym wypadku nie pozbawia nas ochrony prawnej przed nierzetelnym wykonawcą.

W przypadku tzw. szkód remontowych możemy domagać się od wykonawcy odszkodowania za wszelkie wady, w tym nieterminowe wykonanie prac (remontu).

Katalog uprawnień zależy od tego, czy doszło już do wykonania umowy (remont został zakończony), czy też wykonawca zrealizował umowę (remont), ale w sposób wadliwy, niezgodny z ustaleniami.

Odstąpienie od umowy bądź wykonanie zastępcze

Jeżeli remont nie został zakończony i widzimy, że wykonawca przeprowadza go w sposób niechlujny, nieprawidłowy, mamy tak naprawdę dwa rozwiązania – pierwszym rozwiązaniem jest odstąpienie od zawartej umowy, drugim tzw. wykonanie zastępcze.

Każde z ww. rozwiązań musi być jednak poprzedzone wezwaniem wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania umowy (remontu). W wezwaniu takim należy wyznaczyć wykonawcy odpowiedni termin, np. 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu możemy albo odstąpić od zawartej umowy, albo powierzyć dalsze wykonanie umowy (remontu) innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy.

Odszkodowanie za szkody remontowe. Rękojmia a wadliwy remont

Jeżeli doszło do wykonania remontu i jego odbioru, możemy albo dochodzić odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy, albo skorzystać z tzw. rękojmi za wady i np. złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia.

Pamiętaj, że jeżeli remont jest praktycznie w całości wadliwe wykonany (stwierdzone wady mają istotny charakter), nie masz obowiązku jego odbioru. W takim wypadku nie będziesz jednak mógł skorzystać ze wspomnianych uprawnień z rękojmi za wady, ale nie zaktualizuje się też obowiązek zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.

Nieterminowe wykonanie remontu

W przypadku, gdy wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem remontu, nasze uprawnienia mogą wynikać albo z umowy jaką podpisaliśmy z wykonawcą, albo ponownie wprost z przepisów prawa.

Bardzo częstym rozwiązaniem w przypadku umów o remont jest zastrzeganie tzw. kary umownej na wypadek nieterminowego wykonania remontu. Umowa może również dookreślać zapisy związane z możliwością odstąpienia od umowy w przypadku nieterminowego wykonania remontu bądź powierzenia jego dalszego wykonanie innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy.

Niezależnie od tego, czy podpisaliśmy umowę w formie pisemnej i zamieściliśmy w niej ww. zapisy, czy też zawarliśmy ją jedynie w formie ustnej, zgodnie z przepisami prawa, jeżeli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem remontu tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w czasie umówionym, możemy bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania remontu.

Pomoc prawna w przypadku nierzetelnego remontu

Katalog uprawnień przysługujący osobom poszkodowanym przez nierzetelnych wykonawców jest bardzo szeroki. Istotne jest, aby dobrać odpowiednio środek ochrony prawnej w konkretnej sytuacji. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Ciebie w przypadku źle wykonanego remontu, skontaktuj się ze mną. Przenalizuję Twoją sprawę i powiem Ci, co należy zrobić, w tym jak uzyskać odpowiednie odszkodowanie. 

Kategorie wpisów

o autorze

Nazywam się Michał Śląski i wykonuję zawód radcy prawnego. Ukończyłem prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z wynikiem bardzo dobrym zdałem radcowski egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem PZ-4612.